Aukcie

/Aukcie/
­

Dražba výrobná hala „Kováčňa“ Martin

 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 289.000,00 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Popis dražby Hodnotený objekt je situovaný v priemyselnej zóne na ul. Robotnícka. Jedná sa o objekt postavený ako súčasť výrobných hál prevádzkového areálu ZŤS Martin. Stavba je postavená na rovinatom pozemku v oplotenom areáli s dobrou dopravnou dostupnosťou s možnosťou parkovania. Výstavba výrobného areálu ZŤS Martin prebiehala v roku 1953. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá tvorí jeden výrobný celok s administratívnou časťou, prístup je zabezpečený z miestnej komunikácie - parc. č. 4366/16 cez parc. č. 3400/357, alebo cez vnútroareálové komunikácie. Jedná sa o jednoloďovú výrobnú halu s nosnou konštrukciou z oceľového skeletu vonkajších rozmerov 150,5 m*29,0 m. Založená je na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, presvetlený oknami v kovových rámoch. Hala je vybavená mostným žeriavom s nosnosťou 30 ton. Strešná konštrukcia je tvorená kovovými nosníkmi, ktoré sú privarené k oceľovým stĺpom a k žeriavovej dráhe. Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia vystupuje nad strešnú krytinu, kde je obalená jednoduchým zasklením v oceľovom ráme a súčasne slúži ako strešné svetlíky. Strešná krytina je prevažne z asfaltových pásov a oceľového profilovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné a sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu. V hale nie je vyhotovená stropná konštrukcia. Vnútorné povrchy murovaných stien sú upravené vápenno-cementovou omietkou, oceľové konštrukcie sú opatrené ochranným syntetickým náterom. Podlahy v hale sú vyhotovené z priemyselného liateho betónu a z časti z betónovej dlažby. Dvere v hodnotenom objekte sú plechové v oceľovom ráme, hala je presvetlená strešnými svetlíkmi s jednoduchým zasklením v oceľovom ráme, presvetlenie cez bočné steny je cez oceľové okná s jednoduchým zasklením s drôtenou vložkou. Vráta sú oceľové výsuvné alebo segmentové s automatickým ovládaním. Hala je temperovaná ústredne cez kaloriféry, elektroinštalácia svetelná a motorická istená poistkovými automatmi, objekt je opatrený bleskozvodom. Administratívna časť je situovaná zo západnej strany objektu, v roku 2014 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Administratívna časť je z konštrukčného hľadiska trojpodlažný objekt založený na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, strecha plochá, krytinu tvoria asfaltové natavované pásy, klampiarske sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na vnútroareálové inžinierske siete. V súčasnosti sa objekt využíva ako motokárová hala.
20 júl, 2021|Categories: , , |

Dražba pozemkov pod rodinný dom Martin Priekopa UPUSTENÉ od DRAŽBY

 • Dátum aukcie 13.11.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 20.500 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Parcely registra "C" Pozemky sa nachádzajú v Martine, v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu, v lokalite zastavanej bytovými domami, rodinnými domami, na susednom pozemku sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemky sú súčasťou novej lokality na výstavbu rodinných domov, zväčša už dokončených, samostatne stojacich, alebo radových. K pozemku na parc. č. 1392/16 o výmere 565 m2, vedie účelová, čiastočne spevnená komunikácia vo vlastníctve fyzických osôb, vlastník predmetu dražby nemá podiel na spoločnej komunikácii, po ktorej je možný prístup k pozemku Na pozemku na parc č. 1392/16 sa nachádza rozostavaná stavba, neevidovaná na LV, s nezisteným vlastníkom Pozemok na parcele č. 1392/23 má výmeru 61 m2, úzkeho tvaru /od 0,2 m do 0,8 m/, je teda možné využiť ho len pričlenením k susedným pozemkom.
3 október, 2019|Categories: , , |

Dražba pozemkov určených na výstavbu RD Trenčín Hanzlíková UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 275.000 Eur
 • Mesto Trenčín Hanzlíková
 • Typ dražby pozemky
24 september, 2019|Categories: , , |

Dražba poľnohospodárskej pôdy Trenčín Hanzlíková UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 11.000 Eur
 • Mesto Trenčín
 • Typ dražby pozemky
24 september, 2019|Categories: , , |

Dražba ubytovne Žabí majer Bratislava VYDRAŽENÉ

 • Dátum aukcie 11.04.2018
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 1.270.000 Eur
 • Mesto Bratislava Rača
 • Typ dražby dražba nehnuteľnosti - ubytovacie zariadenie
 • Popis dražby Apartmánový dom – ubytovacie priestory je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, situovaný na parc. č. 4924/42 v zastavanom území obce Bratislava, miestna časť Rača, k.ú. Rača. Pôvodná stavba ako administratívna budova s dvomi nadzemnými podlažiami bola daná do užívania v roku 1985. V roku 2006 bol objekt kompletne zrekonštruovaný, počas tejto rekonštrukcie bolo vybudované 3.NP. Spolu sa v apartmánovom dome nachádza 40 bytov a 9 nebytových priestorov. Na I.NP – prízemí sa nachádza vstup so zádverím, vrátnica, chodba, plynová kotolňa, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou, schodisko, vonkajšie schodisko, kuchynka, sociálne priestory – umyváreň a 11 jednoizbových bytov. Na II. NP – 1.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou a 15 jednoizbových bytov. Na III. NP – 2.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, dve samostatné kúpeľne s WC, samostatné WC muži s predsieňou a 14 jednoizbových bytov. Priemerná zastavaná plocha jednotlivých podlaží je 475,53 m2. Objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a elektriky. V objekte nie sú výťahy. Nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len pravidelnú bežnú údržbu. Pozemok je rovinatý, na hranici pozemku sú všetky inžinierske siete s možnosťou rozšírenia výstavby až na päťnásobok plochy súčasnej zástavby.
15 marec, 2018|Categories: , , |

Opakovaná dražba pozemkov v Plavých Vozokanoch o výmere 13.521 m2 VYDRAŽENÉ

 • Dátum aukcie 21.06.2018
 • Kolo dražby 2. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 27.160,00 Eur
 • Mesto Levice
 • Typ dražby pozemky
30 november, 2017|Categories: , , |

Opakovaná dražba veľkej administratívnej budovy na Peknej ceste v Bratislave UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 27.02.2018
 • Kolo dražby 3. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 2.115.000
 • Mesto Bratislava Rača
 • Typ dražby administratívna budova a pozemky
 • Popis dražby Administratívna budova s.č.2457 sa nachádza na Peknej ceste v Bratislave, m.č. Rača, severovýchodne od centra mesta v zástavbe technicko-prevádzkových a administratívnych budov. V minulosti slúžila budova ako sídlo Ústavu geodézie a kartografie. V súčasnosti je časť budovy prenajímaná ako administratívne, resp. technicko - prevádzkové priestory a časť budovy je nevyužívaná. Budova sa skladá z dvoch častí, ktoré sa výrazne líšia typom obvodového plášťa, ako aj vnútorným vybavením a spôsobom využitia. Prvú časť tvorí suterén a I.NP, druhá časť je tvorená výškovou časťou budovy, ktorá má II. až VIII. NP. Časť budovy s.č.2457 je zrealizovaná ako dvojpodlažná (suterén + I.NP) v tvare osmičky s dvoma dvormi slúžiacimi ako komunikačné priestory pre vjazd vozidiel do priestorov suterénu. V suterénnych priestoroch sa nachádzajú sklady, garáže, prevádzkové priestory, sociálne priestory a technická vybavenosť celej budovy pozostávajúca z plynovej kotolne a priľahlých obslužných priestorov. Zo suterénu je prístup do priľahlého krytu civilnej obrany. Na I.NP sa nachádzajú zrekonštruované administratívne priestory vrátane príslušného sociálneho zabezpečenia. Vnútorné deliace priečky sú prevažne murované. Stropy sú monolitické železobetónové. Strecha je plochá pokrytá asfaltovými pásmi, časť strechy nad priestorom kotolne je pochôdzna s definitívnou asfaltovou povrchovou úpravou. Podlahy na I.NP sú podlahy v admin. priestoroch lamino, na chodbách PVC, v sociálnych zariadeniach keramické dlažby. Objekt je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. V rokoch 2010 - 2012 prebehla komplexná rekonštrukcia priestorov I.NP. V rámci tejto rekonštrukcie boli zrealizované nové podlahy, kazetové podhľady a čiastočne vnútorné omietky, nová elektroinštalácia vrátane štrukturovanej kabeláže, nové sociálne zariadenia vrátane priľahlých častí zdravotechnických rozvodov, nové vykurovacie rozvody vrátane výmeny vykurovacích telies, výmena okien a dverí. V rámci rekonštrukčných prác bola vykonaná aj repasácia kotlov v plynovej kotolni a inštalácia nového riadiaceho systému.
31 október, 2017|Categories: , , |

Dražba pozemkov, prevádzkovej budovy, skladu, predajne parkiet a čerpacej stanice v Prievidzi

 • Dátum aukcie 06.06.2017
 • Kolo dražby 4.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 288.730 Eur
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Popis dražby dražba súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí
27 marec, 2017|Categories: , , |

Dražba nebytových priestorov Račianska ul Bratislava

 • Dátum aukcie 07.12.2016
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 686.500,- Eur
 • Mesto Bratislava III
 • Typ dražby dražba nebytových priestorov
 • Popis dražby dražba -nebytového priestoru č. 01 nachádzajúceho sa v suteréne - 1.PP, na prízemí - 1.NP, na poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 10722 - "Obchod", postavenej na pozemku parc.č. 11928/3, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 15, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 10722 vo výške 50166/65520 a podielu na pozemku parc.č.11928/3, v k.ú. Nové Mesto vo výške 766/1000 - nebytového priestoru č. 04 nachádzajúceho sa v suteréne - 1.PP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 7703/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 15/1000 - nebytového priestoru č. 02 nachádzajúceho sa v prízemí - 1.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 4226/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 8/1000 - nebytového priestoru č. 01 nachádzajúceho sa na 1. poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 3340/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 6/1000
9 november, 2016|Categories: , , |

Dražba prevádzkovej budovy, skladu, predajne, pozemkov a čerpacej stanice v Prievidzi

 • Dátum aukcie 14.03.2017
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 346.470 Eur
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby iná stavba
27 október, 2016|Categories: , , |