• Nazov aukcie Opakovaná dražba pozemkov v Plavých Vozokanoch o výmere 13.521 m2
 • Dátum aukcie 21.06.2018
 • Kolo dražby 2. kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 33.900,00 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 27.160,00 Eur
 • Dražobná zábezpeka 2716,- Eur
 • Kraj Nitriansky kraj
 • Mesto Levice
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 13.521
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1834, vedené Okresným úradom Levice, odbor katastra nehnuteľností, pre obec Plavé Vozokany, katastrálne územie Plavé Vozokany ako: Pozemky o výmere 13.521 m2 parcel. č. výmera: druh pozemku: 2494/ 13 677 m2 Orná pôda 2494/ 28 1199 m2 Orná pôda 2494/ 29 987 m2 Orná pôda 2494/ 30 793 m2 Orná pôda 2494/ 31 767 m2 Orná pôda 2494/ 32 767 m2 Orná pôda 2494/ 33 767 m2 Orná pôda 2494/ 34 768 m2 Orná pôda 2494/ 36 500 m2 Orná pôda 2494/ 37 500 m2 Orná pôda 2494/ 49 751 m2 Orná pôda 2494/ 50 751 m2 Orná pôda 2494/ 51 762 m2 Orná pôda 2494/ 52 777 m2 Orná pôda 2494/ 53 755 m2 Orná pôda 2494/ 54 500 m2 Orná pôda 2494/ 55 500 m2 Orná pôda 2494/ 56 500 m2 Orná pôda 2494/ 57 500 m2 Orná pôda
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Plavé Vozokany, severovýchodne od centrálnej časti obce. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ich využitie je podľa územného plánu obce určené ako Z15-Obytné územie pre bývanie v rodinných a málopodlažných bytových domoch. Navrhovaná výstavba má nadväzovať na založenie a rozvoj kúpeľno-rekreačnej zóny.
Prístup k pozemkom nie je po právnej stránke vyriešený, o čom svedčí neexistencia vecných bremien práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov, podľa územného plánu je prístup navrhovaný po novej miestnej komunikácii, na ktorú bol odčlenený pozemok č. parc. KN-C 2494/3, ktorý je vo vlastníctve inej fyzickej osoby
Pozemky sú v súčasnosti súčasťou lánu poľnohospodárskej pôdy po pravej strane cesty č. I/75, sú nezastavané, obhospodarované a užívané na poľnohospodárske účely.
Do okresného mesta Levice je vzdialenosť 30km, vo vzdialenosti 15km sa nachádza areál termálneho kúpaliska Podhájska.