Dražobná spoločnosť WEMOVE INVESTMENT, a.s. bola založená v roku 2005 ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Táto právna úprava umožňuje v súčasnosti realizovať transparentné speňaženie majetku a vysporiadanie sa s dlžníkmi, najmä s neplatičmi.
Dražobná spoločnosť WEMOVE INVESTMENT, a.s. spĺňa a poskytuje všetky záruky dôveryhodnosti dražobnej spoločnosti. Dôveryhodnosť dražobnej spoločnosti, je zabezpečená viacerými inštitútmi, medzi ktoré patria:

 • poistenie zodpovednosti dražobníka za škodu s minimálnou výškou plnenia 2.000 000,-€,
 • v zákonom určených prípadoch je na dražbe prítomný notár, ktorý osvedčuje priebeh dobrovoľnej dražby notárskou zápisnicou,
 • dlhoročná prax v oblasti realít,
 • v zákonom určených prípadoch cena predmetu dobrovoľnej dražby sa určuje na základe znaleckého posudku,
 • oznámenie o dobrovoľnej dražbe sa zverejňuje na úradnej tabuli, ako aj publikuje v periodickej tlači,
 • vykonávanie dobrovoľných dražieb podlieha kontrole zo strany ministerstva spravodlivosti, živnostenského úradu a iných štátnych orgánov,
 • kompletná dokumentácia týkajúca sa činnosti spoločnosti a a realizácie jednotlivých dražieb podlieha kontrole zo strany jednej z najväčších a najrenomovanejších advokátskych kancelárií v Žilinskom regióne, s ktorou spoločnosť úzko spolupracuje s tým, že činnosť spoločnosti je súčasne postavená na úzkej spolupráci aj s ďalšími odborníkmi z oblasti legislatívy, znalcami a renomovanými notármi, ktorých účasť je nevyhnutná na úspešné absolvovanie procesu dobrovoľnej dražby,
 • pri výkone svojej činnosti kladieme najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu, rýchlosť a efektivitu  poskytovaných služieb ako aj  etiku, diskrétnosť a blízky kontakt s klientom s cieľom okamžitej reakcie na jeho požiadavky počas organizovania dobrovoľnej dražby s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klienta, služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby klientom vznikali čo najnižšie náklady,
 • filozofia podnikania našej spoločnosti je založená na korektnej a profesionálnej spolupráci s klientom, t.j. s veriteľom, ako aj s ďalšími subjektmi, ktoré vstupujú do právnych a finančných vzťahov týkajúcich sa riešenia predmetnej veci.

Špičkové profesionálne zázemie spoločnosti WEMOVE INVESTMENT, a.s., rozsiahle územné pokrytie a dokonalá znalosť miestnych reálií sú pritom zárukou kvalitne odvedených služieb a následne aj spokojnosti našich klientov. Samozrejmosťou pre nás je v súvislosti s organizáciou dobrovoľných dražieb komplexný právno-poradenský servis a kvalitné zmluvné portfólio. Požiadavky klientov vždy vopred právne analyzujeme, tak aby boli objektívne možné s cieľom maximalizácie úspešnosti  procesu dobrovoľnej dražby a predchádzaniu prípadným sporom.

Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov spolu so spolupracujúcimi advokátmi je pripravený riešiť a odpovedať na všetky požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je aj zárukou úspešnosti našich klientov. Naša spoločnosť je z hľadiska doby pôsobenia na trhu dobrovoľných dražieb spoločnosťou s dostatočnou mierou praktických skúseností, čo je spoločne so špičkovým personálnym backgroundom zárukou právne a ekonomicky perfektného a reálne nespochybniteľného procesu prípravy a realizácie dobrovoľnej dražby. Spomenuté personálne zázemie našej spoločnosti je tvorené:

 • tak už spomenutou exkluzívne spolupracujúcou advokátskou kanceláriou, ako aj spolupracujúcimi advokátmi s etablovanými advokátskymi kanceláriami z iných regiónov,
 • početným právnym a administratívnym personálom,
 • profesionálnym ekonomickým úsekom pozostávajúcim z daňových poradcov, audítorov, ekonómov ako aj administratívnych pracovníkov.

Vo vzťahu k veľkej väčšine týchto osôb pritom platí, že sa jedná o osoby s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, ako aj v oblasti konkurzných a exekučných konaní.

Naša dražobná spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov,
 • komplexná právna a ekonomická správa pohľadávok,
 • právne a metodické poradenstvo pri uplatňovaní záložného práva,
 • vymáhanie pohľadávok aj od neplatiacich vlastníkov bytov pri správe bytových domov s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov a to predovšetkým v rámci zákona o dobrovoľných dražbách spôsobom speňaženia majetku dlžníka, to znamená bytu vo vlastníctve neplatiča,
 • organizovanie a realizovanie dobrovoľných dražieb,
 • vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dobrovoľnej dražby,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponúk dobrovoľných dražieb,
 • informovanie o realizovaní a konaní dobrovoľných dražieb,
 • predaj nadbytočného nepotrebného majetku, ako aj ďalších majetkových hodnôt fyzických a právnických osôb,
 • zverejňovanie ponuky na predaj hnuteľných vecí, práv, iných majetkových hodnôt, ktoré sú prevoditeľné, súboru vecí práv a iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.wemoveinvestment.sk vrátane informácií v tlači alebo iným primeraným spôsobom propagácie,
 • sprostredkovanie predaja hnuteľných vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku.

Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je teda veľmi aktuálne aj pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Realizovanie dobrovoľných dražieb je ďalej možné využiť pri predaji nadbytočného a nepotrebného majetku podnikateľských subjektov, ako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré z pozície záložného veriteľa alebo vlastníka predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok.


Zabezpečenie informovanosti

Dražobná spoločnosť WEMOVE INVESTMENT, a.s. zabezpečuje informovanosť predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dobrovoľných dražbách najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www. wemoveinvestment.sk. Táto forma informovanosti pre klientov je bez nároku na odplatu.

S ohľadom na požiadavky klienta ďalšou formou informovanosti o dražbe je informovanosť v miestnej a celoštátnej periodickej tlači. Oznámenie o dražbe sa uverejňuje aj v obchodnom vestníku, ako aj v registri dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR najmenej 15 resp. 30 dní pred otvorením dražby na internetovej adrese www.notar.sk.

 

Všeobecné informácie o dobrovoľných dražbách

Dobrovoľná dražba je jedným z nástrojov vymáhania pohľadávok. Ide o verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa. Licitátor sa obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby. Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná, ak ju licitátor ukončí z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie cenové podanie na kúpu predmetu dražby. V tomto smere môžeme hovoriť, že ide o efektívny spôsob predaja majetku. Dobrovoľné dražby sú rýchlym a finančne nenáročným spôsobom realizácie záložného práva v prípadoch, kedy dlžník prestáva plniť svoje povinnosti voči záložnému veriteľovi. Tento spôsob realizácie záložného práva plne nahrádza pomerne zložité, časovo a finančne náročné uspokojenie veriteľa v exekučnom konaní. Pri speňažení majetku dlžníka v dobrovoľnej dražbe sa dosahuje maximálny výnos pri zachovaní úplnej prehľadnosti celého procesu predaja, ktorá je zachovaná aj tým, že dražba je prístupná verejnosti.

Transparentnosť pri týchto dražbách zaručuje zákonom stanovená povinnosť dražobníka zverejniť oznámenie o dražbe v mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby t.j. na výveske mestského/obecného úradu, inzerciou v periodickej tlači. Oznámenie o dražbe doručujeme i daňovému úradu,  okresnému úradu/katastrálny odbor a správcovi bytového domu, ktorý ju uverejní na výveske bytového domu.  Dražobník je povinný zverejniť oznámenie o dražbe tiež v notárskom registri dražieb a v Obchodnom vestníku MS SR. Inzerciu a reklamu dražených nehnuteľností zabezpečí naša spoločnosť. Cenu predmetu je stanovená znaleckým posudkom, ktorý doručujeme pred dražbou i dlžníkovi. Pri realizovaní dobrovoľných dražieb postupujeme s odbornou starostlivosťou. Podľa zákona o dobrovoľných dražbách  máme uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s našou činnosťou, a to až na sumu 2.000.000,-EUR.

Časový priebeh dražieb

Naša dražobná spoločnosť ponúka svojím partnerom uskutočnenie dobrovoľných dražieb v časovom horizonte 7-8 týždňov od podpísania Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby, a to pri dodržaní všetkých zákonných lehôt.

Postupnosť pri uskutočnení dobrovoľnej dražby je nasledujúca:

 • Dražobník a veriteľ ako navrhovateľ dražby uzatvoria Zmluvu o vykonaní dražby. Dražobník zabezpečí vypracovanie Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby. Od navrhovateľa dražby požadujeme iba údaje o dlžníkovi, predmete dražby a vyčíslenie pohľadávky dlžníka. Nie je potrebné predkladať listy vlastníctva, tie zabezpečí dražobná spoločnosť.
 • Po vykonaní dražby, a to priamo v deň dražby, je navrhovateľovi i vydražiteľovi odovzdaná notárska zápisnica o priebehu dražby.
 • Po dražbe dražobník zabezpečí i riadne odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi a poskytne mu všetku potrebnú súčinnosť.
 • Najneskôr do 15 dní od konania dražby je uhradená pohľadávka navrhovateľa dražby. Lehotu 15 dní vieme na základe požiadavky navrhovateľa dražby skrátiť nakoľko to nie je zákonom stanovená lehota. Z našich skúseností je cena dosiahnutá vydražením uhradená vydražiteľom spravidla do 3 dní od konania dražby, a to z toho dôvodu, že zápis nového vlastníka v evidencii správy katastra je možný až po uhradení ceny vydraženia. To motivuje vydražiteľov uhradiť cenu vydraženia bezodkladne. Dražobná spoločnosť sumu pohľadávky navrhovateľa dražby bezodkladne, spravidla v deň pripísania na náš účet zašle navrhovateľovi dražby.

Rozvrh výťažku dražby:

 • Po zaplatení ceny vydraženia naša spoločnosť uskutoční za účasti notára i rozvrh výťažku dražby.
 • Navrhovateľ dražby je tak oslobodený od akýchkoľvek ďalších nákladov a administratívnych povinnosti s rozvrhom výťažku dobrovoľnej dražby.
 • Dražobná spoločnosť po uskutočnení dražby bezodkladne uspokojí pohľadávku navrhovateľa dražby a následne kontaktuje prípadných ďalších záložných veriteľov dlžníka a zabezpečí úhradu ich pohľadávok.
 • V prípade, že pri rozvrhu výťažku dražby zostáva časť ceny vydraženia pre dlžníkov, táto im je odovzdaná prostredníctvom notárskej úschovy.

Náklady dražby sú plne hradené z výťažku dražby v pomere v akom ich znáša dlžník podľa zákona o dobrovoľných dražbách a občianskeho zákonníka. Od navrhovateľov dražby tak nepožadujeme žiadne finančné zálohy. Náklady dražby t.j. odmena znalca, notárske poplatky a všetky administratívne poplatky ako i odmena dražobníka sú uhradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby, priamo pri rozvrhu výťažku dražby. Po zrealizovaní dražby predkladáme navrhovateľovi dražby podrobné vyúčtovanie všetkých nákladov dražby.

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb najmä pre záložných veriteľov, ktorí majú zriadené záložné právo na základe zmluvy, či už o pôžičke alebo úvere.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov i správcovské spoločnosti tak realizujeme dobrovoľné dražby na uspokojenie ich pohľadávok na neuhradených službách spojených so správou bytového fondu.
Realizujeme i dobrovoľné dražby nehnuteľností/bytov.

Ako dražobník realizujeme i dobrovoľné dražby pre banky, ako záložných veriteľov, ktoré majú svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam.

Zároveň využívajú služby našej dražobnej spoločnosti i správcovia konkurzných podstát, ktorí tak transparentne môžu speňažiť majetok patriaci do konkurznej podstaty podľa Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V neposlednom rade využívajú služby dražobnej spoločnosti taktiež všetci vlastníci nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktorí si prostredníctvom predaja svojho majetku na dražbe v krátkom časovom horizonte dokážu zabezpečiť ich finančné zhodnotenie za aktuálnu trhovú cenu.