Dražobná spoločnosť je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie dobrovoľných dražieb na základe koncesovanej živnosti podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražobná spoločnosť sa v zmysle uvedeného zákona označuje ako tzv. dražobník, t.j. subjekt, ktorý organizuje priebeh celej dražby a musí pritom spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je primárne prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby. Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná ak bola licitátorom ukončená z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie cenové podanie na kúpu predmetu dražby.
Základnou výhodou nadobudnutia vlastníckeho práva na dobrovoľnej dražbe oproti iným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, najmä oproti prípadnému zmluvnému nadobúdaniu nehnuteľností od vlastníka predmetu dražby, ktorý je súčasne v postavení záložcu, je istota, že vydražiteľ nadobúda predmet dražby zo zákona „očistený“ od všetkých tiarch (zmluvné záložné práva, exekučné záložné práva a pod.) viaznucich na predmete dražby.
Predmetom dražby môže byť:

vec hnuteľná alebo nehnuteľná,
právo, ktoré je prevoditeľné
iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná,
súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt,
podnik alebo časť podniku.

Predmet dražby môže do dobrovoľnej dražby poskytnúť navrhovateľ dražby, ktorým je:

vlastník predmetu dražby,
osoba, ktorá vykonáva záložné právo,
iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona.

Na dobrovoľnej dražbe je oprávnený dražiť, t.j. urobiť tzv. podanie, každý účastník dražby, ktorý si splnil povinnosť zložiť dražobnú zábezpeku a ktorého účasť na dražbe nie je vylúčená zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
Dražobná zábezpeka je finančná čiastka, ktorú môže dražobník vyžadovať od účastníkov dražby ako podmienku účasti na dražbe. Účastník dražby je povinný túto zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote najneskôr do otvorenia dražby. Slúži najmä na zabezpečenie nákladov dražby v prípade zmarenia dražby a jej hodnota nesmie presiahnuť 30 % sumy najnižšieho podania, resp. sumu 49.790,88 €. Po skončení dražby sa zábezpeka vracia okamžite späť všetkým účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili a účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby vydražil sa započítava na jeho podanie.

Dražba musí byť ohlásená tak, aby nebola nikomu obmedzená možnosť účasti na nej

Oznámenie o dražbe dražobník uverejní v Notárskom centrálnom registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby a v prípadoch ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho organizačná zložka, alebo ak najnižšie podanie presiahne sumu 16.550,- €, dražobník uverejní oznámenie o dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Oznámenie o dražbe sa súčasne zverejňuje v Obchodnom vestníku. Oznámenie o dražbe dražobník ďalej podľa potreby zašle:

navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby,
osobám, ktoré majú k predmetu dražby záložné a iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
osobám, ktoré majú k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností a tiež príslušnej správe katastra na vyznačenie poznámky pri nehnuteľných veciach,
osobám, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby pri hnuteľných veciach,
ostatným spoluvlastníkom, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci,
správcovi dane, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,
Protimonopolnému úradu SR, ak je predmetom dražby podnik alebo jeho časť,
orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena, ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby založenej alebo zriadenej štátom,
notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.
Oznámenie o dražbe je dražobník ďalej povinný zverejniť na úradnej tabuli obce, v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby a v Notárskom centrálnom registri dražieb. Rovnopis oznámenia o dražbe musí byť podpísaný navrhovateľom a uložený u dražobníka. Podpis navrhovateľa musí byť úradne overený. Tento rovnopis je tiež prílohou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice v prípade účasti notára.

Zákonný a transparentný priebeh dražby a zákonnosť konania dražobnej spoločnosti je zabezpečená viacerými inštitútmi, najmä však tým, že:

akýkoľvek náznak nezákonného postupu by vážne naštrbil renomé dražobnej spoločnosti a osôb zabezpečujúcich výkon dražobnej činnosti, t.j. v v prípade našej spoločnosti advokátskych kancelárií zabezpečujúcich výkon dražobnej činnosti a v konečnom dôsledku by mohol viesť aj k postihom zo strany profesijného združenia advokátov, t.j. Slovenskej advokátskej komory, Ministerstva spravodlivosti SR, či dokonca aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní;
každá dražba je verejná, t.j. na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné; vstupné na jeden dražobný deň je zákonom limitované sumou najviac 3,32 € na osobu a deň;
oznámenie o dražbe sa musí zverejňovať v Notárskom centrálnom registri dražieb, v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači, pričom sa zasiela viacerým orgánom štátnej správy;
v zákonom určených prípadoch (ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €) musí byť na dražbe prítomný notár, ktorý osvedčuje priebeh dražby notárskou zápisnicou, ktorá sa následne, obdobne ako oznámenie o dražbe, zasiela dotknutým orgánom štátnej správy;
hodnota predmetu dražby sa v zákonom určených prípadoch (ak ide o nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo o kultúrnu pamiatku alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy) určuje na základe znaleckého posudku, ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov;
všetky zmluvy sú vyhotovené renomovanou advokátskou kanceláriou;
vykonávanie dražieb podlieha dohľadu a kontrole hlavne zo strany Ministerstva spravodlivosti SR, živnostenského úradu a iných orgánov štátnej správy;
dražobná spoločnosť musí byť zo zákona povinne poistená pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu s minimálnou výškou plnenia 829.847,97 €;
Dražobná spoločnosť WEMOVE INVESTMENT, a.s. pritom spĺňa všetky vyššie uvedené záruky dôveryhodnosti dražobnej spoločnosti.

Dražobná spoločnosť je viazaná pri svojej dražobnej činnosti najmä zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a svojím dražobným poriadkom, ktorý je verejne prístupný.