• Nazov aukcie Dražba veľkej administratívnej budovy na Peknej ceste v Bratislave
 • Dátum aukcie 27.02.2018
 • Kolo dražby 3. kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 4.230.000
 • Najnižšie podanie (€) 2.115.000
 • Dražobná zábezpeka 49.000
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava Rača
 • Typ dražby administratívna budova a pozemky
 • Výmera pozemku 9376 m2
 • Popis dražby Administratívna budova s.č.2457 sa nachádza na Peknej ceste v Bratislave, m.č. Rača, severovýchodne od centra mesta v zástavbe technicko-prevádzkových a administratívnych budov. V minulosti slúžila budova ako sídlo Ústavu geodézie a kartografie. V súčasnosti je časť budovy prenajímaná ako administratívne, resp. technicko - prevádzkové priestory a časť budovy je nevyužívaná. Budova sa skladá z dvoch častí, ktoré sa výrazne líšia typom obvodového plášťa, ako aj vnútorným vybavením a spôsobom využitia. Prvú časť tvorí suterén a I.NP, druhá časť je tvorená výškovou časťou budovy, ktorá má II. až VIII. NP. Časť budovy s.č.2457 je zrealizovaná ako dvojpodlažná (suterén + I.NP) v tvare osmičky s dvoma dvormi slúžiacimi ako komunikačné priestory pre vjazd vozidiel do priestorov suterénu. V suterénnych priestoroch sa nachádzajú sklady, garáže, prevádzkové priestory, sociálne priestory a technická vybavenosť celej budovy pozostávajúca z plynovej kotolne a priľahlých obslužných priestorov. Zo suterénu je prístup do priľahlého krytu civilnej obrany. Na I.NP sa nachádzajú zrekonštruované administratívne priestory vrátane príslušného sociálneho zabezpečenia. Vnútorné deliace priečky sú prevažne murované. Stropy sú monolitické železobetónové. Strecha je plochá pokrytá asfaltovými pásmi, časť strechy nad priestorom kotolne je pochôdzna s definitívnou asfaltovou povrchovou úpravou. Podlahy na I.NP sú podlahy v admin. priestoroch lamino, na chodbách PVC, v sociálnych zariadeniach keramické dlažby. Objekt je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. V rokoch 2010 - 2012 prebehla komplexná rekonštrukcia priestorov I.NP. V rámci tejto rekonštrukcie boli zrealizované nové podlahy, kazetové podhľady a čiastočne vnútorné omietky, nová elektroinštalácia vrátane štrukturovanej kabeláže, nové sociálne zariadenia vrátane priľahlých častí zdravotechnických rozvodov, nové vykurovacie rozvody vrátane výmeny vykurovacích telies, výmena okien a dverí. V rámci rekonštrukčných prác bola vykonaná aj repasácia kotlov v plynovej kotolni a inštalácia nového riadiaceho systému.
 • Predmet dražby LV 1078, Katastrálne územie Rača, Obec Bratislava – m.č. Rača, Okres Bratislava III, Zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 17370/2 zastavané plochy a nádvoria 466 17571/1 zastavané plochy a nádvoria 8194 17571/2 zastavané plochy a nádvoria 434 17571/3 zastavané plochy a nádvoria 282 Stavby: Parcelné číslo: Druh a popis stavby: Súp. č. 17571/1 administratívna budova 2457 Všetko vo výlučnom vlastníctve Geoddat, spol. s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35724 480 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Vlastník je dlžníkom a záložcom navrhovateľa dražby. Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Bratislava III. pod č. V -29596/11 zo dňa 30.11.2011.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok: