• Nazov aukcie dražba nebytových priestorov Račianska ul. Bratislava
 • Dátum aukcie 07.12.2016
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1.370.000,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 686.500,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 15.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava III
 • Typ dražby dražba nebytových priestorov
 • Výmera podlahovej plochy 661,63 m2
 • Popis dražby dražba -nebytového priestoru č. 01 nachádzajúceho sa v suteréne - 1.PP, na prízemí - 1.NP, na poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 10722 - "Obchod", postavenej na pozemku parc.č. 11928/3, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 15, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 10722 vo výške 50166/65520 a podielu na pozemku parc.č.11928/3, v k.ú. Nové Mesto vo výške 766/1000 - nebytového priestoru č. 04 nachádzajúceho sa v suteréne - 1.PP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 7703/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 15/1000 - nebytového priestoru č. 02 nachádzajúceho sa v prízemí - 1.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 4226/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 8/1000 - nebytového priestoru č. 01 nachádzajúceho sa na 1. poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 3340/519660 a podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 6/1000
 • Predmet dražby Nebytové priestory a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 2584 ako: - Priestor č 12-01, nachádzajúci sa na 1. p. vchodu Račianska 17, bytového domu č. súp. 1506, zapísaného na LV č. 2584 pre kat . úz. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „bytový dom 1“ ), nachádzajúceho sa na pozemku – parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ a parc. č. 11928/2 o výmere 286 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaných na LV č. 4046 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „pozemok“ ) - Spoluvlastnícky podiel v podiele 3340/519660 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-02, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 4226/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-04, nachádzajúci sa v suteréne vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 7703/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 Spoluvlastnícky podiel v podiele 29/1000 na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 4046 ako: - pozemok - parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 11928/2 o výmere 286 m 2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 22002/4 o výmere 173 m 2 - ostatné plochy, parcela reg. „C“ Spoluvlastnícky podiel v podiele 766/1000 na pozemku – parc. č. 11928/3 o výmere 308 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísanom na LV č. 5169 Nebytový priestor a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaný na LV č. 5357 ako: - Priestor č. 3-1, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska, Obchod, súp. č. 10722, zapísanej na LV č. 5357 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III (ďalej len „bytový dom 2“ ), nachádzajúcej sa na pozemku – parc .č. 11928/3 o výmere 308 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, zapísanom na LV č. 5169 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III - Spoluvlastnícky podiel v podiele 50166/65520 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

1.Nebytový priestor číslo 01 v stavbe č.s. 10722: Obchod č.s. 10722 – Račianska č. 15, Bratislava – Nové Mesto:

Stavba  daná do užívania v roku 1964  pôvodne postavená ako nebytové a obchodné priestory. Tieto boli rozhodnutím  zo dňa 18.1.2008 zmenené na nový účel užívania ako priestory pre administratívnu prevádzku – kancelárie. Ide o stavbu postavenú ako monolitický betónový skelet pristavaný k pôvodnej stavbe bytového domu č.s. 1506.

 

Nebytový priestor číslo 01 v stavbe č.s. 10722: Priestor je situovaný v troch podlažiach, suterén pozostáva z týchto miestností:0.06 – server, 0.07- priestor pod schodiskom – kotolňa, 0.05 – pomocné oceľové točité schodisko, 0.10 – minibar, 0.11 – prednášková viacúčelová miestnosť, prízemie pozostáva z týchto miestností:1.01 – chodba s vyrovnávacím schodiskom, 1.02 – kancelária, 1.03 – kúpeľňa pri kancelárii, 1.04 – kancelária – callcentrum, 1.05 – vstupná chodba, 1.06 – schodisko, 1.07 – pomocné schodisko, poschodie pozostáva z týchto miestností:2.01 – schodisko, 2.02 – chodba, 2.03 – hala, 2.04 – recepcia, 2.05 – kuchynka, 2.06 – sklad, 2.07 – sklad, 2.08 – chodba, 2.09 – kancelária, 2.10 – kancelária, 2.13a – chodba, 2.13b – sklad – server, 2.22 – malá zasadačka, 2.23 – školiaca miestnosť, 2.24 – serverovňa, 2.25 – kancelária, 2.26 – kancelária, 2.27 – kancelária, 2.28 – kancelária

Vnútorné priestory nebytového priestoru číslo 1 prešli kompletnou rekonštrukciou v roku 2007- 2010, všetky prvky krátkodobej životnosti boli vymenené za nové, vrátane krytiny strechy.

2. Nebytový priestor č.01 na poschodí (1.P.) dom č.s.1506:

 

Nebytový priestor je prístupný len z nebytového priestoru číslo 1 v stavbe č.s. 10722 na úrovni 1.p. (poschodie). Po prestavbe stavby v roku 2007 je technicky tento priestor pričlenený ako hygienické zariadenie k priestoru stavby č.s. 10722., nebytový priestor č. 01 pozostáva z miestností:2.11 – šatne, 2.12 – WC ženy, 2.13 – chodba, 2.14 – sprcha, 2.15 – WC muži – predsieň, 2.16 – WC muži, 2.17 – upratovačka, 2.18 – WC, 2.19 – predsieň WC, 2.20 – predsieň WC a 2.21 – WC. Táto časť je po vykonanej úplnej rekonštrukcii – boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti.

 

3. Nebytový priestor č.02 na prízemí, dom č.s.1506

Nebytový priestor číslo 02 na prízemí: tor je prístupný len z nebytového priestoru číslo 1 v stavbe č.s. 10722 na úrovni prízemia. Po prestavbe stavby v roku 2007 je technicky tento priestor pričlenený ako šatne a hygienické zariadenie k nebytovému priestoru č. 1 stavby č.s. 10722., pozostáva  z miestností: 1.08 – šatne, 1.09 – WC ženy, 1.10 – WC ženy, 1.11 – kuchynka, 1.12 – šatne muži, 1.13 – WC muži – predsieň, 1.14 – WC muži, 1.15 – WC muži.

Táto časť je po vykonanej úplnej rekonštrukcii – boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti.

 

4.

Nebytový priestor č.04  v suteréne (-1.P.) dom č.s.1506

Nebytový priestor je prístupný len z nebytového priestoru číslo 1 v stavbe č.s. 10722 na úrovni suterénu. Po prestavbe stavby v roku 2007 je technicky tento priestor pričlenený ako hygienické zariadenie a šatne k nebytovému priestoru č. 01 stavby č.s. 10722., pozostáva z  miestností:0.01 – šatňa – prezliekáreň ženy, 0.02 – šatňa – prezliekáreň muži, 0.03 – kuchynka, 0.04 – chodba, 0.05 – sklad, 0.08 – WC muži,  0.09 – WC ženy. Táto časť je po vykonanej úplnej rekonštrukcii – boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti.

 

img_20160511_114552 img_20160511_114512img_20160511_113447