• Nazov aukcie Dražba prevádzkovej budovy, skladu, predajne, pozemkov a čerpacej stanice v Prievidzi
 • Dátum aukcie 14.03.2017
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 577.449,75,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 346.470 Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
 • Kraj Trenčiansky kraj
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby iná stavba
 • Výmera pozemku 2392
 • Predmet dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí: 1./ nehnuteľný majetok: LV č. 8908, Katastrálne územie Prievidza, Obec Prievidza, Okres Prievidza, Zapísaný Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor. Parcely registra „C“ Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 3666/7 zastavané plochy a nádvoria 894 3666/8 zastavané plochy a nádvoria 1010 3666/9 zastavané plochy a nádvoria 136 3666/10 zastavané plochy a nádvoria 286 3666/13 zastavané plochy a nádvoria 66 Stavby Parcelné číslo: Popis stavby: Súpisné číslo: 3666/7 prevádzková budova 303 3666/9 sklad 2735 3666/10 predajňa parkiet 2783 Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3666/13 je evidovaný na LV č. 11592 LV č. 11592, Katastrálne územie Prievidza, Obec Prievidza, Okres Prievidza, Zapísaný Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor. Stavby Parcelné číslo: Popis stavby: Súpisné číslo: 3666/13 čerpacia stanica 2855 Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2855 je evidovaný na LV č. 8908 2./ hnuteľný majetok: Celá technológia čerpacej stanice pohonných hmôt na Vápenickej 303/2, Prievidza, ktorej obstarávacia cena bez DPH bola 27.095,- Eur – nádrž nadzemná naftová s dvojplášťovou stenou s výdajným stojanom PHM BMP 511/SL/H- havarijná nádrž PHM s dvojplášťovou stenou.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

1./ nehnuteľný majetok:

Budova  s. č. 303 – ide o prevádzkovú budovu – halu v zastavanom území mesta Prievidza s dobrým prístupom z hlavnej komunikácie, v lokalite sú dostupné všetky inžinierske siete. Objekt je jednopodlažný – hala, zo západnej strany dvojpodlažný, zastrešený sedlovou strechou s krytinou z hliníkového plechu. Obvodový plášť je z pórobetónu a z vonkajšej strany je hliníkový plech. Vstupné dvere sú plastové, vstupné vráta oceľové. Vykurovanie je splyňovacím kotlom na drevnú štiepku. V administratívnej časti panelové radiátory, v hale elektrické teplovzdušné.

Budova  s. č. 2735 – sklad – objekt je jednopodlažný, murovaný, zastrešený sedlovou strechou, nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov a priehradových väzníkov. Základová konštrukcia – základové betónové pásy. Obvodový plášť je z pórobetónu a  zateplený polystyrénom s akrylátovou omietkou. Okná sú oceľové v hale a plastové v administratíve. Okná sú plastové, vstupné vráta oceľové.

Budova  s. č. 2783 – predajňa parkiet – objekt je jednopodlažný, murovaný, zastrešený sedlovou strechou, nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov a priehradových väzníkov. Základová konštrukcia – základové betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodový plášť je z pórobetónu a  zateplený polystyrénom so silikátovej omietky.  Okná sú plastové, vstupné vráta oceľové.

Budova s. č. 2855 – čerpacia stanica – zastrešená, so základmi pod nádrže, slúži na predaj PHM, pričom zmena účelu využitia je možná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

2./ hnuteľný majetok:

Hnuteľný majetok čerpacej stanice PHM sa skladá:

– z nadzemnej nádrže,  výdajného stojana a  podzemnej nádrže, ktorá je 4 m pod nadzemnou nádržou, pričom tieto zložky majetku tvoria technologický celok, v čase obhliadky znalcom bola technológia kompletná, úplná a funkčná, zakúpená a používaná od r. 2012.