Iná stavba

/Iná stavba
­

Dražba výrobná hala „Kováčňa“ Martin

 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 289.000,00 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Popis dražby Hodnotený objekt je situovaný v priemyselnej zóne na ul. Robotnícka. Jedná sa o objekt postavený ako súčasť výrobných hál prevádzkového areálu ZŤS Martin. Stavba je postavená na rovinatom pozemku v oplotenom areáli s dobrou dopravnou dostupnosťou s možnosťou parkovania. Výstavba výrobného areálu ZŤS Martin prebiehala v roku 1953. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá tvorí jeden výrobný celok s administratívnou časťou, prístup je zabezpečený z miestnej komunikácie - parc. č. 4366/16 cez parc. č. 3400/357, alebo cez vnútroareálové komunikácie. Jedná sa o jednoloďovú výrobnú halu s nosnou konštrukciou z oceľového skeletu vonkajších rozmerov 150,5 m*29,0 m. Založená je na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, presvetlený oknami v kovových rámoch. Hala je vybavená mostným žeriavom s nosnosťou 30 ton. Strešná konštrukcia je tvorená kovovými nosníkmi, ktoré sú privarené k oceľovým stĺpom a k žeriavovej dráhe. Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia vystupuje nad strešnú krytinu, kde je obalená jednoduchým zasklením v oceľovom ráme a súčasne slúži ako strešné svetlíky. Strešná krytina je prevažne z asfaltových pásov a oceľového profilovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné a sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu. V hale nie je vyhotovená stropná konštrukcia. Vnútorné povrchy murovaných stien sú upravené vápenno-cementovou omietkou, oceľové konštrukcie sú opatrené ochranným syntetickým náterom. Podlahy v hale sú vyhotovené z priemyselného liateho betónu a z časti z betónovej dlažby. Dvere v hodnotenom objekte sú plechové v oceľovom ráme, hala je presvetlená strešnými svetlíkmi s jednoduchým zasklením v oceľovom ráme, presvetlenie cez bočné steny je cez oceľové okná s jednoduchým zasklením s drôtenou vložkou. Vráta sú oceľové výsuvné alebo segmentové s automatickým ovládaním. Hala je temperovaná ústredne cez kaloriféry, elektroinštalácia svetelná a motorická istená poistkovými automatmi, objekt je opatrený bleskozvodom. Administratívna časť je situovaná zo západnej strany objektu, v roku 2014 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Administratívna časť je z konštrukčného hľadiska trojpodlažný objekt založený na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, strecha plochá, krytinu tvoria asfaltové natavované pásy, klampiarske sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na vnútroareálové inžinierske siete. V súčasnosti sa objekt využíva ako motokárová hala.
20 júl, 2021|Categories: , , |

Dražba ubytovne Žabí majer Bratislava VYDRAŽENÉ

 • Dátum aukcie 11.04.2018
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 1.270.000 Eur
 • Mesto Bratislava Rača
 • Typ dražby dražba nehnuteľnosti - ubytovacie zariadenie
 • Popis dražby Apartmánový dom – ubytovacie priestory je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, situovaný na parc. č. 4924/42 v zastavanom území obce Bratislava, miestna časť Rača, k.ú. Rača. Pôvodná stavba ako administratívna budova s dvomi nadzemnými podlažiami bola daná do užívania v roku 1985. V roku 2006 bol objekt kompletne zrekonštruovaný, počas tejto rekonštrukcie bolo vybudované 3.NP. Spolu sa v apartmánovom dome nachádza 40 bytov a 9 nebytových priestorov. Na I.NP – prízemí sa nachádza vstup so zádverím, vrátnica, chodba, plynová kotolňa, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou, schodisko, vonkajšie schodisko, kuchynka, sociálne priestory – umyváreň a 11 jednoizbových bytov. Na II. NP – 1.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou a 15 jednoizbových bytov. Na III. NP – 2.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, dve samostatné kúpeľne s WC, samostatné WC muži s predsieňou a 14 jednoizbových bytov. Priemerná zastavaná plocha jednotlivých podlaží je 475,53 m2. Objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a elektriky. V objekte nie sú výťahy. Nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len pravidelnú bežnú údržbu. Pozemok je rovinatý, na hranici pozemku sú všetky inžinierske siete s možnosťou rozšírenia výstavby až na päťnásobok plochy súčasnej zástavby.
15 marec, 2018|Categories: , , |

Dražba pozemkov, prevádzkovej budovy, skladu, predajne parkiet a čerpacej stanice v Prievidzi

 • Dátum aukcie 06.06.2017
 • Kolo dražby 4.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 288.730 Eur
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Popis dražby dražba súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí
27 marec, 2017|Categories: , , |

Dražba prevádzkovej budovy, skladu, predajne, pozemkov a čerpacej stanice v Prievidzi

 • Dátum aukcie 14.03.2017
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 346.470 Eur
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby iná stavba
27 október, 2016|Categories: , , |

Dražba hotela Tatran vo Veľkej Lomnici

 • Kolo dražby 5.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 918.000,- Eur
 • Mesto Veľká Lomnica
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
27 október, 2016|Categories: , , |

Dražba Hotel Tatran – Veľká Lomnica

 • Dátum aukcie 13.09.2016
 • Kolo dražby 1. kolo draťby
 • Najnižšie podanie (€) 1 835 371,-
 • Mesto Veľká Lomnica
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Popis dražby Dražba súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí - budova Hotel Tatran Veľká Lomnica a celé zariadenie a vybavenie hotela.
12 august, 2016|Categories: , , |

Dražba Hotel Carmin – Pezinok

 • Dátum aukcie 30.8.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 696.266,- Eur
 • Mesto Pezinok
 • Typ dražby Chata - Hotel Carmin
 • Popis dražby Hlavná budova – chata súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6771, k.ú. Pezinok Objekt hlavnej budovy, nazvanej Hotel Carmin je delený podľa predloženej dokumentácie na dve stavby: stavba 1 - spoločenská časť, jedná sa o budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, kolaudovaná v roku 1983, stavba 3, 4 - lôžková časť, jedná sa o budovu s piatimi nadzemnými podlažiami, kolaudovaná v roku 1987. Spoločenské priestory súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6772/1 a parc. KN č. 6772/2, k.ú. Pezinok - reštaurácia Spoločenské priestory súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6772/1 a parc. KN č. 6772/2, k.ú. Pezinok - reštaurácia - reštaurácia Kamzík. Pôvodná stavba reštaurácie bola halou, ktorá bola v r. 1990 prestavaná na objekt stravovania
27 júl, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby iná stavba
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748 vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre Okres Spišská Nová Ves, Obec Krompachy , Katastrálne územie Krompachy, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2554 o výmere 704 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 354, na parcele číslo 2554, Penzión
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy, okres Spišská Nová Ves

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Kolo dražby 1.
 • Najnižšie podanie (€) 62 600
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby Penzión
26 január, 2016|Categories: , , |