• Nazov aukcie Dražba výrobnej haly "Kováčňa" Martin
 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 289.000,00 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 289.000,00 Eur
 • Dražobná zábezpeka 28.900,00 Eur
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Výmera pozemku 5672 m2
 • Výmera podlahovej plochy 4364,5 m2
 • Výmera zastavanej plochy 4364,5 m2
 • Popis dražby Hodnotený objekt je situovaný v priemyselnej zóne na ul. Robotnícka. Jedná sa o objekt postavený ako súčasť výrobných hál prevádzkového areálu ZŤS Martin. Stavba je postavená na rovinatom pozemku v oplotenom areáli s dobrou dopravnou dostupnosťou s možnosťou parkovania. Výstavba výrobného areálu ZŤS Martin prebiehala v roku 1953. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá tvorí jeden výrobný celok s administratívnou časťou, prístup je zabezpečený z miestnej komunikácie - parc. č. 4366/16 cez parc. č. 3400/357, alebo cez vnútroareálové komunikácie. Jedná sa o jednoloďovú výrobnú halu s nosnou konštrukciou z oceľového skeletu vonkajších rozmerov 150,5 m*29,0 m. Založená je na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, presvetlený oknami v kovových rámoch. Hala je vybavená mostným žeriavom s nosnosťou 30 ton. Strešná konštrukcia je tvorená kovovými nosníkmi, ktoré sú privarené k oceľovým stĺpom a k žeriavovej dráhe. Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia vystupuje nad strešnú krytinu, kde je obalená jednoduchým zasklením v oceľovom ráme a súčasne slúži ako strešné svetlíky. Strešná krytina je prevažne z asfaltových pásov a oceľového profilovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné a sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu. V hale nie je vyhotovená stropná konštrukcia. Vnútorné povrchy murovaných stien sú upravené vápenno-cementovou omietkou, oceľové konštrukcie sú opatrené ochranným syntetickým náterom. Podlahy v hale sú vyhotovené z priemyselného liateho betónu a z časti z betónovej dlažby. Dvere v hodnotenom objekte sú plechové v oceľovom ráme, hala je presvetlená strešnými svetlíkmi s jednoduchým zasklením v oceľovom ráme, presvetlenie cez bočné steny je cez oceľové okná s jednoduchým zasklením s drôtenou vložkou. Vráta sú oceľové výsuvné alebo segmentové s automatickým ovládaním. Hala je temperovaná ústredne cez kaloriféry, elektroinštalácia svetelná a motorická istená poistkovými automatmi, objekt je opatrený bleskozvodom. Administratívna časť je situovaná zo západnej strany objektu, v roku 2014 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Administratívna časť je z konštrukčného hľadiska trojpodlažný objekt založený na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, strecha plochá, krytinu tvoria asfaltové natavované pásy, klampiarske sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na vnútroareálové inžinierske siete. V súčasnosti sa objekt využíva ako motokárová hala.
 • Predmet dražby Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Martin, k.ú. Martin, okres Martin: 1. Pozemky: LV č. parc. č. register výmera druh pozemku 5771 3400/240 C-KN 3065 m2 zastavané plochy a nádvoria 6469 3400/241 C-KN 1591 m2 zastavané plochy a nádvoria 7175 3400/357 C-KN 1016 m2 zastavané plochy a nádvoria 2. Stavba: budova „Kováčňa“, t.j. stavba so súp. č. 10286, postavená na pozemku C-KN parc. č. 3400/240 (pričom obe nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 5771) a súčasne stavba so súp. č. 10287, postavená na pozemku C KN parc. č. 3400/241 (pričom obe nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 6469) a to všetko vo výlučnom vlastníctve úpadcu, spoločnosti TENA OIL a. s., IČO: 52 392 651, so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina (predmetné nehnuteľnosti je možné dražiť z dôvodu výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu majetku Úpadcu v prospech právneho predchodcu Úpadcu, ktorým je Tomáš Teniak rod. Teniak, t. č. bytom Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin)
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Martin, k.ú. Martin, okres Martin:
1. Pozemky:
LV č. parc. č. register výmera druh pozemku
5771 3400/240 C-KN 3065 m2 zastavané plochy a nádvoria
6469 3400/241 C-KN 1591 m2 zastavané plochy a nádvoria
7175 3400/357 C-KN 1016 m2 zastavané plochy a nádvoria
2. Stavba:
budova „Kováčňa“, t.j. stavba so súp. č. 10286, postavená na pozemku C-KN parc. č. 3400/240 (pričom obe nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 5771) a súčasne stavba so súp. č. 10287, postavená na pozemku C KN parc. č. 3400/241 (pričom obe nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 6469) a to všetko vo výlučnom vlastníctve úpadcu, spoločnosti TENA OIL a. s., IČO: 52 392 651, so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina (predmetné nehnuteľnosti je možné dražiť z dôvodu výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu majetku Úpadcu v prospech právneho predchodcu Úpadcu, ktorým je Tomáš Teniak rod. Teniak, t. č. bytom Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin)