• Nazov aukcie Dražba pozemkov Martin Priekopa
 • Dátum aukcie 13.11.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 20.500 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 20.500 Eur
 • Dražobná zábezpeka 2.050 Eur
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Martin
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 626 m2
 • Popis dražby Parcely registra "C" Pozemky sa nachádzajú v Martine, v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu, v lokalite zastavanej bytovými domami, rodinnými domami, na susednom pozemku sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemky sú súčasťou novej lokality na výstavbu rodinných domov, zväčša už dokončených, samostatne stojacich, alebo radových. K pozemku na parc. č. 1392/16 o výmere 565 m2, vedie účelová, čiastočne spevnená komunikácia vo vlastníctve fyzických osôb, vlastník predmetu dražby nemá podiel na spoločnej komunikácii, po ktorej je možný prístup k pozemku Na pozemku na parc č. 1392/16 sa nachádza rozostavaná stavba, neevidovaná na LV, s nezisteným vlastníkom Pozemok na parcele č. 1392/23 má výmeru 61 m2, úzkeho tvaru /od 0,2 m do 0,8 m/, je teda možné využiť ho len pričlenením k susedným pozemkom.
 • Predmet dražby Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3907, vedenom Okresným úradom Martin, odbor katastra nehnuteľností, pre obec Martin, katastrálne územie Priekopa, ako: (a) parcela C-KN č. 1392/16, orná pôda o výmere 565 m2 (b) parcela C-KN č. 1392/23, orná pôda o výmere 61 m2 v celosti vo výlučnom vlastníctve Úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. IČO: 36 669 695, sídlo: Mojš 384, 010 01 Žilina /zastúpeného Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin /
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok: