• Nazov aukcie D ZA 03002019
 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 275.000 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 275.000 Eur
 • Dražobná zábezpeka 27.500 Eur
 • Kraj Trenčiansky kraj
 • Mesto Trenčín Hanzlíková
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 8.423 m2
 • Predmet dražby Predmetom Dražby je spoluvlastnícky podiel Úpadcu o veľkosti 63/100 k nasledovným nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 2098 vedenom Okresným úradom Trenčín, odbor katastra nehnuteľností, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, ako: (a) parcela C-KN č. 1043/3, zast. plocha a nádvorie o vým. 165 m2 (b) parcela C-KN č. 1043/4, zast. plocha a nádvorie o vým. 123 m2 (c) parcela C-KN č. 1043/5, zast. plocha a nádvorie o vým. 122 m2 (d) parcela C-KN č. 1043/6, zast. plocha a nádvorie o vým. 121 m2 (e) parcela C-KN č. 1043/7, zast. plocha a nádvorie o vým. 119 m2 (f) parcela C-KN č. 1043/8, zast. plocha a nádvorie o vým. 118 m2 (g) parcela C-KN č. 1043/9, zast. plocha a nádvorie o vým. 109 m2 (h) parcela C-KN č. 1043/10, zast. plocha a nádvorie o vým. 229 m2 (i) parcela C-KN č. 1044/16, orná pôda o výmere 1060 m2 (j) parcela C-KN č. 1044/75, orná pôda o výmere 554 m2 (k) parcela C-KN č. 1044/76, orná pôda o výmere 464 m2 (l) parcela C-KN č. 1044/77, orná pôda o výmere 455 m2 (m) parcela C-KN č. 1044/78, orná pôda o výmere 445 m2 (n) parcela C-KN č. 1044/79, orná pôda o výmere 435 m2 (o) parcela C-KN č. 1044/80, orná pôda o výmere 425 m2 (p) parcela C-KN č. 1044/81, orná pôda o výmere 540 m2 (q) parcela C-KN č. 1044/82, orná pôda o výmere 470 m2 (r) parcela C-KN č. 1044/83, orná pôda o výmere 342 m2 (s) parcela C-KN č. 1044/84, orná pôda o výmere 343 m2 (t) parcela C-KN č. 1044/85, orná pôda o výmere 345 m2 (u) parcela C-KN č. 1044/86, orná pôda o výmere 346 m2 (v) parcela C-KN č. 1044/87, orná pôda o výmere 348 m2 (w) parcela C-KN č. 1044/88, orná pôda o výmere 326 m2 (x) parcela C-KN č. 1044/89, orná pôda o výmere 419 m2 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 63/100 vo vlastníctve Úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. IČO: 36 669 695, sídlo: Borická 13, 010 01 Žilina /zastúpeného Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin / Pozemky o celkovej výmere 8.423 m2 sa nachádzajú v Trenčíne, v miestnej časti Malé Záblatie, podľa platného územného plánu sú definované ako obytné územie – rodinné domy, so stanovením podmienok možnej výstavby s max. zastavanosťou na úrovni 40%. K pozemkom vedie miestna komunikácia a následne účelová komunikácia, pozemky sú aktuálne nezastavané, užívané ako poľnohospodárska pôda, vedie cez ne vzdušné elektrické NN vedenie. Pozemky je možné ich napojiť na verejný rozvod vody, el. energie a plynu.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok: