• Nazov aukcie Dražba pozemkov, prevádzkovej budovy, skladu, predajne parkiet a čerpacej stanice v Prievidzi
 • Dátum aukcie 06.06.2017
 • Kolo dražby 4.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 577.449,75,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 288.730 Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000 Eur
 • Kraj Trenčiansky kraj
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Výmera pozemku 2392
 • Popis dražby dražba súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Predmet dražby 1./ nehnuteľný majetok: Budova s. č. 303 - ide o prevádzkovú budovu - halu v zastavanom území mesta Prievidza s dobrým prístupom z hlavnej komunikácie, v lokalite sú dostupné všetky inžinierske siete. Objekt je jednopodlažný - hala, zo západnej strany dvojpodlažný, zastrešený sedlovou strechou s krytinou z hliníkového plechu. Obvodový plášť je z pórobetónu a z vonkajšej strany je hliníkový plech. Vstupné dvere sú plastové, vstupné vráta oceľové. Vykurovanie je splyňovacím kotlom na drevnú štiepku. V administratívnej časti panelové radiátory, v hale elektrické teplovzdušné. Budova s. č. 2735 - sklad - objekt je jednopodlažný, murovaný, zastrešený sedlovou strechou, nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov a priehradových väzníkov. Základová konštrukcia - základové betónové pásy. Obvodový plášť je z pórobetónu a zateplený polystyrénom s akrylátovou omietkou. Okná sú oceľové v hale a plastové v administratíve. Okná sú plastové, vstupné vráta oceľové. Budova s. č. 2783 - predajňa parkiet - objekt je jednopodlažný, murovaný, zastrešený sedlovou strechou, nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov a priehradových väzníkov. Základová konštrukcia - základové betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodový plášť je z pórobetónu a zateplený polystyrénom so silikátovej omietky. Okná sú plastové, vstupné vráta oceľové. Budova s. č. 2855 - čerpacia stanica - zastrešená, so základmi pod nádrže, slúži na predaj PHM, pričom zmena účelu využitia je možná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. 2./ hnuteľný majetok: Hnuteľný majetok čerpacej stanice PHM sa skladá: - z nadzemnej nádrže, výdajného stojana a podzemnej nádrže, ktorá je 4 m pod nadzemnou nádržou, pričom tieto zložky majetku tvoria technologický celok, v čase obhliadky znalcom bola technológia kompletná, úplná a funkčná, zakúpená a používaná od r. 2012.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Predmet dražby                       súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí:

 

1./ nehnuteľný majetok:

LV č. 8908, Katastrálne územie Prievidza, Obec Prievidza, Okres Prievidza, Zapísaný Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor.

Parcely registra „C“ 

Parcelné číslo:             Druh pozemku:                                  Výmera v m2:

3666/7            zastavané plochy a nádvoria               894

3666/8            zastavané plochy a nádvoria               1010

3666/9            zastavané plochy a nádvoria               136

3666/10          zastavané plochy a nádvoria               286

3666/13          zastavané plochy a nádvoria               66

 

Stavby

Parcelné číslo:     Popis stavby:                                  Súpisné číslo:

3666/7            prevádzková budova              303

3666/9            sklad                                       2735

3666/10          predajňa parkiet                      2783

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3666/13 je evidovaný na LV č. 11592

LV č. 11592, Katastrálne územie Prievidza, Obec Prievidza, Okres Prievidza, Zapísaný Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor.

 

Stavby

 

Parcelné číslo:             Popis stavby:                          Súpisné číslo:

3666/13                        čerpacia stanica                                  2855

 

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2855 je evidovaný na LV č. 8908

 

Všetko vo výlučnom vlastníctve spoločnosti GORDON OIL, s.r.o. Vápenická 303/2, 971 012 Prievidza, IČO: 46 534 571, v podiele 1/1. Vlastník je záložcom navrhovateľa dražby a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby.  Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Prievidza pod č. V 2755/2015 a V 2756/2015.

 

2./ hnuteľný majetok:

 

Celá technológia čerpacej stanice pohonných hmôt na Vápenickej 303/2, Prievidza, ktorej obstarávacia cena bez DPH bola 27.095,- Eur – nádrž nadzemná naftová s dvojplášťovou stenou s výdajným stojanom PHM BMP 511/SL/H- havarijná nádrž PHM s dvojplášťovou stenou,

 

Všetko vo výlučnom vlastníctve spoločnosti GORDON OIL, s.r.o. Vápenická 303/2, 971 012 Prievidza, IČO: 46 534 571, v podiele 1/1. Vlastník je záložcom navrhovateľa dražby a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby.

Zmluvné záložné právo k hnuteľným veciam, tvoriacim predmet dražby, bolo zriadené v prospech navrhovateľa dražby na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 236355-2015, 236371-2015 zo dňa 29.5.2015, registrácia v NCRzp dňa 4.6.2015, spis. zn. NCRzp: 15523/2015