• Nazov aukcie D ZA 02002019
 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 11.000 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 11.000 Eur
 • Dražobná zábezpeka 1.100 Eur
 • Kraj Trenčiansky kraj
 • Mesto Trenčín
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 6.622 m2
 • Predmet dražby Predmetom Dražby je spoluvlastnícky podiel Úpadcu o veľkosti 63/100 k parcele C-KN č. 1044/18, orná pôda o výmere 6622 m2, zapísanej na LV č. 1454, vedenom Okresným úradom Trenčín, odbor katastra nehnuteľností, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 63/100 je vo vlastníctve Úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. IČO: 36 669 695, sídlo: Borická 13, 010 01 Žilina /zastúpeného Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin / Parcely registra "C" Pozemky o celkovej výmere 6622 m2 sa nachádzajú v Trenčíne, v k. ú. Hazlíková, pri mestskej časti Malé Záblatie, mimo zastavaného územia obce. Podľa platného územného plánu sú pozemky definované ako poľnohospodárske pozemky, výlučne na poľnohospodárske účely, na ktorých nie je možné realizovať žiadnu zástavbu
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok: