Žilinský kraj

/Žilinský kraj
­

Dražba spoluvlastníckeho podielu RD s príslušenstvom Turie

 • Dátum aukcie 15.02.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 112 000,00
 • Mesto Turie
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 rodinného domu
 • Popis dražby Dražba sa uskutočňuje v rámci likvidácie dedičstva v dedičskej veci po poručiteľovi menom Marta Chovanová, naposledy bytom Turie 532, ktorá zomrela 24.08.2014, v zmysle ustanovení § 207 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
13 január, 2023|Categories: , , |

Opakovaná dražba spoluvlastníckeho podielu RD Varín

 • Dátum aukcie 20.12.2022
 • Kolo dražby 2. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7050,00
 • Mesto Varín
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 rodinného domu
7 december, 2022|Categories: , , |

Dražba spoluvlastníckeho podielu RD Varín

 • Dátum aukcie 10.11.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 9 400,00
 • Mesto Varín
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 rodinného domu
12 október, 2022|Categories: , , |

Dražba spoluvlastníckeho podielu rodinného domu Divinka

 • Dátum aukcie 28.06.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 25 750,00
 • Mesto Žilina
 • Typ dražby Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/4
10 máj, 2022|Categories: , , |

Dražba pozemkov v obci Liptovský Mikuláš k.ú. Palúdzka – VYDRAŹENÉ

 • Dátum aukcie 14.04.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 73.600,00 bez DPH
 • Mesto Liptovský Mikuláš
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Pozemok sa nachádza vo štvrti nových bytových a rodinných domov aj s prebiehajúcou novou výstavbou. V tejto časti je obec zastavaná, aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami. Predmetná lokalita má z inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu, internetu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Pozemok je rovinatý v tvare obdĺžnika (východ-západ: cca 54*18). Prístup k pozemku je z upravenej miestnej komunikácie E. Penkalu zo západnej strany pozemku, cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: LV č. 4401 k. úz. Palúdzka (p.č. 2098/3, 2099/114, 2099/115 resp. z východnej strany z pozemku parc. č. 2099/7, 2099/208. Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km a dopravné spojenie je prímestskou aj mestskou hromadnou autobusovou dopravou, resp. individuálne autom do 5 min.. Príslušná občianska vybavenosť so štatútom okresného mesta - okresný úrad, okresný súd, polícia, banky. poisťovne, nemocnica s poliklinikou, materské, základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v intraviláne - v sídle okresného mesta priamo v meste Liptovský Mikuláš. Okolitá zástavba pozemkov je nehnuteľnosťami určenými na trvalé bývanie (rodinné domy, bytové domy) a voľnými parcelami. Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20%.
9 marec, 2022|Categories: , , |

Dražba výrobných hál, častí monobloku so skladom v priemyselnej zóne Martina

 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 3.470.000,00 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Popis dražby Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Martin, obec Martin v priemyselnej zóne. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vrátane plynovodu. Sú situované v areály bývalého závodu Martin DIESEL Doprava – autobus, vlak, mestská doprava. Pozemky sú charakterizované ako zastavané plochy. Mesto Martin má 60000 obyvateľov. Areál, v ktorom sa nachádzajú hodnotené pozemky je situovaný v priemyselnej zóne. Budova „Výrobná hala“ č. s. 5405 na C-KN parc. č. 1314/2 – SO 123 Objekt je súčasťou veľkého monobloku, ktorý spolu s objektom SO 123 N na p.č. 1323/5, 45. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1976. Dispozičné riešenie: 3 hlavné lode, zberné lode, v prístavbe zo severnej strane je administratívna časť 4 podlažná a v prístavbe z južnej strany je pomocná prevádza. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. v objekte prevláda oceľová nosná konštrukcia, pričom u 3 och lodí, ako aj u 2 zberných lodí pri stĺpoch aj väzníkoch ide o priehradové konštrukcie, zastrešenie strešnými panelmi s tepelnou izoláciou a mäkkou krytinou, na streche na zbernej lodi pozdĺžny svetlík, na 3 lodiach priečne svetlíky, opláštenie na obvode i smerom k prístavku panelmi, deliace steny vo vnútri väčšinou murované, podlahy betónové s poterom. Okná kovové a copylit, vráta kovové a automaticky otvárané, dvere plechové, objekt vykurovaný, napojený na vodu a kanalizáciu, elektro svetelná aj motorická. Prístavok na severnej strane je 4. podlažný, má v priečnom smere odstup 1. rady stĺpov je 2,8m od osi stĺpov zbernej lode a ďalší modul je 6,0m. Táto prístavba má železobetónovú nosnú konštrukciu, na obvode obmúrovka a panely, fasáda zateplená so silikátovou omietkou, objekt po kompletnej rekonštrukcii. Prístavok na južnej strane má oceľovú konštrukciu s vnútornou radou stĺpov osadenou od stĺpov o 3,0m, potom je modul 12,0m. Väzníky sú priehradové a tvoria súčasné steny svetlíkov, ktoré sú situované vždy v párnom poli od okraja prístavby. Na spodnej hrane väzníkov je vytvorený plášť s VSŽ plechu. Budova „Výrobná hala“ č. s. 11146 na C-KN parc. č. 1323/5 a 1323/45 Objekt je súčasťou spomínaného monobloloku, ktorý spolu s objektom SO 123 na p.č. 1314/2. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1981. Hlavná časť objektu je tvorená 3 loďami s priečnym rozponom 24,0 m, v pozdĺžnom smere 8 modulov po 12,0m, stĺpy na po 6,0 m, kolmo na tieto lode boli vytvorené tzv. zberné lode s priečnym modulom 18,0m, a ktoré prečnievajú mimo hlavných lodi o module 9,0m, na vonkajších stranách zberných lodí sú realizované prístavky. Dispozičné riešenie: je zhodné ako s objektom SO 123 až na južnú prístavbu, kde je riešená trafostanica a dielne, do výstupkov je privedená vlečka, ktorá nie je v súčasnosti využívaná. Trafostanica má oceľovú konštrukciu s typickým riešením trafostaníc, rozvodňa a v spojovacom module sú umiestnené hygienické zariadenia. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. Technické riešenie: zhodné s objektom SO 123, len hlavné lode majú plnostennú oceľovú konštrukciu. Budova „Sklad“ č. s. 5410 na C-KN parc. č. 1323/3 Sklad slúži na skladovanie materiálov. Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je opláštený vlnitým plechom bez zateplenia. Základy sú prefabrikované ( pätky a pásy ), chránené sú izolačnou prímurovkou z plných tehál a izoláciou Sklobitom. Krytinu tvorí vlnitý pozinkovaný plech. Objekt má nevyhovujúcu stropnú aj obvodovú konštrukciu. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná. Objekt bol postavený v roku 1977. Budova „Obj. stáčacie miesto“ na C-KN parc. č. 1323/9 Sklad na parc.č. 1323/9 slúži na skladovanie materiálov . Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je omurovaný tehlovým murivom hr. 30 cm. Základy sú betónové pásové, strop žb monolitický, strecha plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Objekt bol postavený v roku 1980.
20 júl, 2021|Categories: , , |

Dražba výrobná hala „Kováčňa“ Martin

 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 289.000,00 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Popis dražby Hodnotený objekt je situovaný v priemyselnej zóne na ul. Robotnícka. Jedná sa o objekt postavený ako súčasť výrobných hál prevádzkového areálu ZŤS Martin. Stavba je postavená na rovinatom pozemku v oplotenom areáli s dobrou dopravnou dostupnosťou s možnosťou parkovania. Výstavba výrobného areálu ZŤS Martin prebiehala v roku 1953. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá tvorí jeden výrobný celok s administratívnou časťou, prístup je zabezpečený z miestnej komunikácie - parc. č. 4366/16 cez parc. č. 3400/357, alebo cez vnútroareálové komunikácie. Jedná sa o jednoloďovú výrobnú halu s nosnou konštrukciou z oceľového skeletu vonkajších rozmerov 150,5 m*29,0 m. Založená je na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, presvetlený oknami v kovových rámoch. Hala je vybavená mostným žeriavom s nosnosťou 30 ton. Strešná konštrukcia je tvorená kovovými nosníkmi, ktoré sú privarené k oceľovým stĺpom a k žeriavovej dráhe. Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia vystupuje nad strešnú krytinu, kde je obalená jednoduchým zasklením v oceľovom ráme a súčasne slúži ako strešné svetlíky. Strešná krytina je prevažne z asfaltových pásov a oceľového profilovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné a sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu. V hale nie je vyhotovená stropná konštrukcia. Vnútorné povrchy murovaných stien sú upravené vápenno-cementovou omietkou, oceľové konštrukcie sú opatrené ochranným syntetickým náterom. Podlahy v hale sú vyhotovené z priemyselného liateho betónu a z časti z betónovej dlažby. Dvere v hodnotenom objekte sú plechové v oceľovom ráme, hala je presvetlená strešnými svetlíkmi s jednoduchým zasklením v oceľovom ráme, presvetlenie cez bočné steny je cez oceľové okná s jednoduchým zasklením s drôtenou vložkou. Vráta sú oceľové výsuvné alebo segmentové s automatickým ovládaním. Hala je temperovaná ústredne cez kaloriféry, elektroinštalácia svetelná a motorická istená poistkovými automatmi, objekt je opatrený bleskozvodom. Administratívna časť je situovaná zo západnej strany objektu, v roku 2014 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Administratívna časť je z konštrukčného hľadiska trojpodlažný objekt založený na monolitických železobetónových základových pásoch a pätkách, obvodový plášť je murovaný z tehál, strecha plochá, krytinu tvoria asfaltové natavované pásy, klampiarske sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na vnútroareálové inžinierske siete. V súčasnosti sa objekt využíva ako motokárová hala.
20 júl, 2021|Categories: , , |

Dražba pozemkov pod rodinný dom Martin Priekopa UPUSTENÉ od DRAŽBY

 • Dátum aukcie 13.11.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 20.500 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Parcely registra "C" Pozemky sa nachádzajú v Martine, v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu, v lokalite zastavanej bytovými domami, rodinnými domami, na susednom pozemku sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemky sú súčasťou novej lokality na výstavbu rodinných domov, zväčša už dokončených, samostatne stojacich, alebo radových. K pozemku na parc. č. 1392/16 o výmere 565 m2, vedie účelová, čiastočne spevnená komunikácia vo vlastníctve fyzických osôb, vlastník predmetu dražby nemá podiel na spoločnej komunikácii, po ktorej je možný prístup k pozemku Na pozemku na parc č. 1392/16 sa nachádza rozostavaná stavba, neevidovaná na LV, s nezisteným vlastníkom Pozemok na parcele č. 1392/23 má výmeru 61 m2, úzkeho tvaru /od 0,2 m do 0,8 m/, je teda možné využiť ho len pričlenením k susedným pozemkom.
3 október, 2019|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Horná Štubňa

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648, vedené Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor, pre Okres Turčianske Teplice, Obec Horná Štubňa, Katastrálne územie Horná Štubňa, ako: Rodinný dom so súpisným číslom 103, postavený na parcele KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1032, druh pozemku: orná pôda, o výmere 540 m2 , vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1034/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2, vlastnícky podiel 1/1
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Mútne – okres Námestovo

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Mútne
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |