Žilinský kraj

/Žilinský kraj
­

Dražba pozemkov pod rodinný dom Martin Priekopa UPUSTENÉ od DRAŽBY

 • Dátum aukcie 13.11.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 20.500 Eur
 • Mesto Martin
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Parcely registra "C" Pozemky sa nachádzajú v Martine, v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu, v lokalite zastavanej bytovými domami, rodinnými domami, na susednom pozemku sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemky sú súčasťou novej lokality na výstavbu rodinných domov, zväčša už dokončených, samostatne stojacich, alebo radových. K pozemku na parc. č. 1392/16 o výmere 565 m2, vedie účelová, čiastočne spevnená komunikácia vo vlastníctve fyzických osôb, vlastník predmetu dražby nemá podiel na spoločnej komunikácii, po ktorej je možný prístup k pozemku Na pozemku na parc č. 1392/16 sa nachádza rozostavaná stavba, neevidovaná na LV, s nezisteným vlastníkom Pozemok na parcele č. 1392/23 má výmeru 61 m2, úzkeho tvaru /od 0,2 m do 0,8 m/, je teda možné využiť ho len pričlenením k susedným pozemkom.
3 október, 2019|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Horná Štubňa

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648, vedené Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor, pre Okres Turčianske Teplice, Obec Horná Štubňa, Katastrálne územie Horná Štubňa, ako: Rodinný dom so súpisným číslom 103, postavený na parcele KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1032, druh pozemku: orná pôda, o výmere 540 m2 , vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1034/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2, vlastnícky podiel 1/1
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Mútne – okres Námestovo

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Mútne
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |