• Nazov aukcie Dražba spoluvlastníckeho podielu rodinného domu DIVINKA
 • Dátum aukcie 28.06.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 25 750,00
 • Najnižšie podanie (€) 25 750,00
 • Dražobná zábezpeka 5 000,00
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Žilina
 • Typ dražby Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/4
 • Výmera pozemku 954 m2
 • Výmera podlahovej plochy 266,53 m2
 • Výmera zastavanej plochy 266,53 m2
 • Predmet dražby Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¼ z celku na nasledovných nehnuteľnostiach, uvedených na LV č. 154, vedené Okresným úradom Žilina, odbor katastra nehnuteľností, pre okres Žilina, obec Divinka, katastrálne územie Divinka ako: pozemky: a. parcela C-KN č. 100, záhrada o výmere 504 m2 b. parcela C-KN č. 103, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 450 m2 stavby: a. dom so súpisným č. 111, postavený na parcele C-KN č. 103 v podielovom spoluvlastníctve poručiteľa Jozefa Klimeka, nar. 08.06.1972, bytom Lalinok 47, Divinka o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼. Dražba sa uskutočňuje v rámci likvidácie dedičstva v dedičskej veci po poručiteľovi menom Jozef Klimek, naposledy bytom Divinka- Lalinok 47, ktorý zomrel 20.06.2017, v zmysle ustanovení § 207 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Samostatne stojaci dvoj podlažný objekt rodinného domu súp.č.111 je postavený na pozemku C-KN parc.č.103 v obojstrannej uličnej zástavbe rodinných domov s vlastným zázemím, umiestnený v k.ú. Divinka obci Divinka. Stavba má charakter rodinného domu, nakoľko obsahuje jednu samostatnú bytovú jednotku s príslušenstvom a jej prevažná časť je určená na bývanie. Rodinný dom obsahuje prízemie /1.Nadzemné podlažie/ a poschodie /2.Nadzemné podlažie/ a podkrovie, ktoré nie je využívané na obytné a ani iné účely. RD je napojený na verejné rozvody vody, NN, splaškovú kanalizáciu má odvedenú do vlastnej ŽB žumpy, taktiež má vyhotovené slaboprúdové rozvody TV.
Dispozične je 1.NP tvorené zádverím so schodiskom do 2.NP, kuchyňou, izbou a skladom. 2.NP je dispozične tvorené chodbou so schodiskom, 3x obytná izba, kúpeľňa s WC, kuchyňou, schodiskom do podkrovia a prístavbou slúžiacou ako vonkajší sklad.
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o dvoj podlažnú murovanú stavbu rodinného domu, obvodové a nosné steny sú murované z tehál, s vnútornou úpravou z vápennej omietky hladenej, povrchová úprava v kúpeľni s WC a v kuchyni je z keramického obkladu stien. Konštrukcia krovu je drevená sedlová strecha s krytinou z jednodrážkovej pálenej škridle. Podlahy v obytných miestnostiach v 1.NP a 2.NP sú z lepenej PVC podlahoviny resp. z laminátových veľkoplošných parkiet, podlahy v ostatných miestnostiach sú z PVC podlahoviny a z keramickej dlažby. Okná a dvere sú drevené. V dome sú realizované rozvody elektrickej energie, rozvody kanalizácie, rozvody teplej a studenej vody, objekt nemá ústredné vykurovanie. Kuchyňa v 2.NP je opatrená kuchynskou linkou. Technický stav jednotlivých prvkov životnosti je vo vyhovujúcom technickom stave. Konštrukčné, materiálové a dispozičné vyhotovenie stavby zodpovedá pod štandardu súčasného obdobia. Pri dome sa nachádza hospodársky objekt. Dom je oplotený, oplotenie je z rámového pletiva, vybavené vrátkami a vrátami.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.