• Nazov aukcie Dražba pozemkov v obci Liptovský Mikuláš k.ú. Palúdzka
 • Dátum aukcie 14.04.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 73.600,00 bez DPH
 • Najnižšie podanie (€) 73.600,00 bez DPH
 • Dražobná zábezpeka 5.000,00
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Liptovský Mikuláš
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 963 m2
 • Popis dražby Pozemok sa nachádza vo štvrti nových bytových a rodinných domov aj s prebiehajúcou novou výstavbou. V tejto časti je obec zastavaná, aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami. Predmetná lokalita má z inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu, internetu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Pozemok je rovinatý v tvare obdĺžnika (východ-západ: cca 54*18). Prístup k pozemku je z upravenej miestnej komunikácie E. Penkalu zo západnej strany pozemku, cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: LV č. 4401 k. úz. Palúdzka (p.č. 2098/3, 2099/114, 2099/115 resp. z východnej strany z pozemku parc. č. 2099/7, 2099/208. Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km a dopravné spojenie je prímestskou aj mestskou hromadnou autobusovou dopravou, resp. individuálne autom do 5 min.. Príslušná občianska vybavenosť so štatútom okresného mesta - okresný úrad, okresný súd, polícia, banky. poisťovne, nemocnica s poliklinikou, materské, základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v intraviláne - v sídle okresného mesta priamo v meste Liptovský Mikuláš. Okolitá zástavba pozemkov je nehnuteľnosťami určenými na trvalé bývanie (rodinné domy, bytové domy) a voľnými parcelami. Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20%.
 • Predmet dražby Predmetom dražby je nasledovný pozemok, nachádzajúce sa v obci Liptovský Mikuláš, k.ú. Palúdzka, okres Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 5103: parc. č. register výmera druh pozemku 2099/132 C-KN 963 m2 zastavaná plocha a nádvorie a to všetko vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., v konkurze, IČO: 31 560 750 so sídlom Ulica 1.mája 724/109, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemok C-KN parc. č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 963 m2 je evidovaný na LV č. 5103 kat. úz. Palúdzka, nachádza sa v intraviláne, východne od ul. Eduarda Penkalu v obci Lipt. Mikuláš miestna časť Palúdzka, kat. územie Palúdzka, okres Lipt. Mikuláš, vo štvrti nových bytových a rodinných domov aj s prebiehajúcou novou výstavbou. V tejto časti je obec zastavaná,aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami.
Predmetná lokalita má z inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu,internetu,verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Pozemok je rovinatý. Prístup k pozemku je z upravenej miestnej komunikácie E. Penkalu zo západnej strany pozemku, cez pozemky vo vlastníctve Mesta LM LV č. 4401 k. úz. Palúdzka ( p.č. 2098/3, 2099/114, 2099/115 resp. z východnej strany z pozemku parc. č. 2099/7 , 2099/208.
Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km a dopravné spojenie je prímestskou aj
mestskou hromadnou autobusovou dopravou , resp. individuálne autom do 5 min.
Príslušná občianska vybavenosť so štatútom okresného mesta – okresný úrad, okresný súd, polícia, banky.
poisťovne, nemocnica s poliklinikou, materské, základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v intraviláne – v sídle okresného mesta priamo v meste Liptovský Mikuláš.