• Nazov aukcie Dražba spoluvlastníckeho podielu rodinného domu VARÍN
 • Dátum aukcie 10.11.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 9 400,00
 • Najnižšie podanie (€) 9 400,00
 • Dražobná zábezpeka 200,00
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Varín
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 rodinného domu
 • Výmera pozemku 378 m2 (zodpovedá celku)
 • Výmera zastavanej plochy 132,55 m2
 • Predmet dražby Predmetom Dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/10 z celku na nasledovných nehnuteľnostiach, uvedených na LV č. 2307, vedené Okresným úradom Žilina, pre okres Žilina, obec Varín, katastrálne územie Varín ako: pozemky: • parcela C-KN č. 387/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2 stavby: • dom so súpisným č. 124 postavený na parc. C-KN č. 387/1 parcely registra „C“: v podielovom spoluvlastníctve poručiteľa Jaroslava Kubíka, nar. 20.05.1959, bytom Osikova 8, Žilina o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10. Dražba sa uskutočňuje v rámci likvidácie dedičstva v dedičskej veci po poručiteľovi menom Jaroslav Kubík, naposledy bytom Osikova 8, Žilina, ktorý zomrel 18.11.2014, v zmysle ustanovení § 207 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Rodinný dom stojí v radovej uličnej zástavbe rodinných domov, jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom súp. číslo 124,postavený na pozemku C-KN parc.č.387/1 v intraviláne katastrálneho územia Varín. Stavba má charakter rodinného domu, nakoľko obsahuje jednu samostatnú bytovú jednotku s príslušenstvom.
Rodinný dom obsahuje jedno nadzemné podlažie a podkrovie, ktoré nie je užívané na bytové a ani iné účely.
Hlavný vstup do rodinného domu na 1.NP je vybudovaný z východnej strany do chodby, kde sú vstupy do obytných izieb, kuchyne, kde je vstup do kúpeľne s WC a do technickej miestnosti.
Objekt má betónovú podmurovku, obvodové a nosné murivo je murované z pálenej tehly.
Zdroj vykurovania je cez plynový turbo kotol zn.BAXI.
V dome sú rozvody studenej a teplej vody, kanalizačné rozvody vyústené do verejnej kanalizácie, rozvody elektroinštalácie, rozvody zem.plynu, rozvody slaboprúdu – TV, telefón – pevná linka.
V kuchyni v 1.NP je osadená štandardná kuchynská linka.
Na dome bola prevedená čiastočná modernizácia v roku 1995.
Konštrukčné, materiálové a dispozičné vyhotovenie stavby zodpovedá miernemu pod štandardu súčasného obdobia.
Príslušenstvo domu tvorí hospodársky objekt – sklad umiestnený východne od RD.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.