• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Horná Štubňa
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 7 030
  • Kraj Žilinský kraj
  • Mesto Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648, vedené Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor, pre Okres Turčianske Teplice, Obec Horná Štubňa, Katastrálne územie Horná Štubňa, ako: Rodinný dom so súpisným číslom 103, postavený na parcele KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1032, druh pozemku: orná pôda, o výmere 540 m2 , vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1034/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2, vlastnícky podiel 1/1
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: