• Nazov aukcie Dražba spoluvlastníckeho podielu RD s príslušenstvom Turie
 • Dátum aukcie 15.02.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 112 000,00
 • Najnižšie podanie (€) 112 000,00
 • Dražobná zábezpeka 1 000,00
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Turie
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 rodinného domu
 • Výmera pozemku 289 m2
 • Výmera podlahovej plochy 92,66 m2 + 95,53 m2 + 107,33 m2
 • Výmera zastavanej plochy 92,66 m2 + 95,53 m2 + 107,33 m2
 • Popis dražby Dražba sa uskutočňuje v rámci likvidácie dedičstva v dedičskej veci po poručiteľovi menom Marta Chovanová, naposledy bytom Turie 532, ktorá zomrela 24.08.2014, v zmysle ustanovení § 207 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Predmet dražby Predmetom Dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 z celku na nasledovných nehnuteľnostiach, uvedených na LV č. 559, vedené Okresným úradom Žilina, pre okres Žilina, obec Turie, katastrálne územie Turie ako: - Rodinný dom č.s. 14 postavený na parc. č. 1084/2 (s príslušenstvom, ktoré tvorí murovaná šopa) - Agrohala bez č.s. na parc. č. 880/2, 880/60 parcely registra „C“: - parc. č. 1084/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 289 m2 v podielovom spoluvlastníctve poručiteľa Marta Chovanová, nar. 08.07.1961, bytom Turie 532 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Rodinný dom je dvoj generačný, troj podlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom, v intraviláne katastrálneho územia Turie. Stavba má charakter rodinného domu, nakoľko jej prevažná časť je určená na bývanie. Rodinný dom obsahuje pivnice /1.Podzemné podlažie/, prízemie /1.Nadzemné podlažie/ a obytné podkrovie. Na RD boli práce na modernizácii v interiéry a exteriéry RD uskutočnené v minulom období, objekt je užívaný od roku 1989. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vody, plynu, splaškovej kanalizácie a slaboprúdové rozvody. Príslušenstvo RD tvorí murovaný hospodársky objekt – bývalé chlievy a sklady – samostatne prístupný priestor.
Agrohala- stavba bez súp. č. v intraviláte k.ú Turie, v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Turie. Objekt je dispozične tvorený jedným nadzemným podlažím-otvoreným priestorom prístupným cez drevené posuvné vráta.