• Nazov aukcie Dražba pozemkov k.ú. Pezinok , rekreačný areál
 • Dátum aukcie 30.08.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 476.914,86,-Eur, zaokrúhlene 476.915,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 476.915,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Pezinok
 • Typ dražby Pozemky ako súčasť rekreačného areálu
 • Výmera pozemku 37671 m2
 • Popis dražby Pozemky sú súčasťou rekreačného areálu, ktorý sa nachádza vo svahovitom teréne v Kučindorskej doline pod kopcom Veľkej Homoly, v blízkosti hlavnej cesty z Pezinka k horskému prechodu Baba. Jedná sa o vyhľadávanú rekreačnú oblasť s množstvom stavieb pre individuálnu rekreáciu a bývanie. Vzdialenosť do centra mesta Pezinok je do 6 km. Dostupnosť k hromadnej doprave ako autobus a vlakovej stanice Pezinok je do 10 min. jazdy autom. Prístup na diaľničný ťah D1 je vo vzdialenosti do 15 km. Mesto Pezinok je možno zaradiť ako okrajový obytný satelit Hlavného mesta SR Bratislava. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné uvažovať s občasnými dopravnými zápchami na trase spájajúcej mesto Pezinok s mestom Bratislava v čase rannej a večernej dopravnej špičky. Vzdialenosť ohodnocovanej nehnuteľnosti od centra Hlavného mesta Slovenskej republiky je do 30km.
 • Predmet dražby LV 3941, Katastrálne územie Pezinok, Obec Pezinok, Okres Pezinok, Zapísaný Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 6775/1 ostatné plochy 37671 Všetko vo výlučnom vlastníctve Ing. Ján Mirianský, nar. 6.10.1953, Hurbanova 3469/17, Pezinok-Grinava, v podiele 1/1, ktorý je záložcom v rade II navrhovateľa dražby / Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Pezinok pod č. V 23/07.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky sú súčasťou rekreačného areálu, ktorý sa nachádza vo svahovitom teréne v Kučišdorfskej doline pod kopcom Veľkej Homoly, v blízkosti hlavnej cesty z Pezinka k horskému prechodu Baba. Jedná sa o vyhľadávanú rekreačnú oblasť s množstvom stavieb pre individuálnu rekreáciu a bývanie. Vzdialenosť ohodnocovanej nehnuteľnosti od centra Hlavného mesta Slovenskej republiky je do 30km.  Pozemok, parc. KN č. 6775/1 je dvor rekreačného areálu.

V nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), týmto všetkým potenciálnym účastníkom držaby oznamujeme, že od vyššie uvedenej dražby bolo upustené s poukazom na ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) Zákona na základe písomného návrhu navrhovateľa dražby.