• Nazov aukcie Dražba hospodárskej pôdy v obci Vinné okres Michalovce
 • Dátum aukcie 15.05.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 10640
 • Najnižšie podanie (€) 10640
 • Dražobná zábezpeka 2000 Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Vinné
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 55775 m2
 • Predmet dražby Predmetom dražby sú nasledovné pozemky, nachádzajúce sa v obci Vinné, k. ú. Vinné, okres Michalovce, zapísané na LV č. 5452: parc. č. register výmera druh pozemku 2280/32 C-KN 13659 m2 Trvalý trávny porast 2285/2 C-KN 11522 m2 Trvalý trávny porast 2286/2 C-KN 9638 m2 Trvalý trávny porast 2300/2 C-KN 1874 m2 Vinica 2302/2 C-KN 5267 m2 Vinica 2303/3 C-KN 13815 m2 Vinica a to všetko vo výlučnom vlastníctve osoby Pavol Gaško, trvale bytom Vinné č. 3700, 072 31 Vinné, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemok p.č. 2280/32 je umiestený 60 m severozápadne od okrajovej časti obce Vinné, na pravobrežnej strane Kamenného potoka, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Pozemok p.č. 2280/32 (trvalý trávny porast),sa nachádza v nadmorskej výške 170 m.n.m.. Pozemok je dlhodobo neužívaný, neošetrovaný, zasiahnutý starším lesným náletom.Parcela nie je vhodná na poľnohospodárske využitie.Pozemok p.č. 2285/2 je umiestený 70 m severne od okrajovej časti obce Vinné, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej ceste. Pozemok p.č. 2285/2 (trvalý trávny porast), sa nachádza v nadmorskej výške 180 m.n.m.Parcela leží na miernom 3o svahu. Kód BPEJ 0377462, tj. 8.skupina – menej produkčná pôda. Pozemok p.č. 2286/2 je umiestený 135 m severne od okrajovej časti obce Vinné, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Pozemok p.č. 2286/2 (trvalý trávny porast),sa nachádza v nadmorskej výške 180 m.n.m. Pozemok p.č. 2300/2 je umiestený 350 m severne od okrajovej časti obce Vinné, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Pozemok p.č. 2302/2 je umiestený 250 m severne od okrajovej časti obce Vinné, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Pozemok p.č. 2303/3 je umiestený 200 m – 350 m severne od okrajovej časti obce Vinné, v časti chotára „ Sabovky “, s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Pozemky p.č. 2300/2, 2302/2, 2303/3 (vinica), sa nachádzajú v nadmorskej výške 180 – 190 m.n.m. Pôda na parcelách má charakter plytkej kambizeme na vulkanických horninách, je stredne ťažká, hlinitá, stredne skeletovitá.