• Nazov aukcie Dražba dvojbytovky v obci Kameničná
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1 710
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Kameničná, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1553 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Kameničná , Katastrálne územie Kameničná ako: Stavby - súpisné číslo 13, na parcele číslo 3078/24, Dvojbytovka Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 13 je evidovaný na LV č. 1433
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: