• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Iňa
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 15 000
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Iňa, okres Levice
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 292, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Iňa, Katastrálne územie Iňa, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 402/8 o výmere 633 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 402/9 o výmere 1793 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 402/11 o výmere 103 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby Rodinný dom, na parcele 402/11, súpisné číslo 80
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: