• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Farná
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 13 600
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Farná, okres Levice
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 258, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Farná, Katastrálne územie Farná, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 865 o výmere 1225 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 866 o výmere 516 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 37, na parcele číslo 866, Rodinný Dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: