• Nazov aukcie Dražba pozemkov kú Bohatá_Hurbanovo 2.kolo
 • Dátum aukcie 25.01.2022
 • Kolo dražby 2. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 22.500,00
 • Najnižšie podanie (€) 18.000,00
 • Dražobná zábezpeka 1.800,00
 • Kraj Nitriansky kraj
 • Mesto Hurbanovo
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 1757 m2
 • Popis dražby Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hurbanovo. V okolí je situovaný výrobný areál firmy Corplex, solárny park. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a elektro NN. Poloha pozemkov je znalcom hodnotená ako priemyselná časť mesta Hurbanova, ktorá je od centra vzdialená cca 10 minút autom. Pozemky sú určené podľa schváleného územného plánu mesta Hurbanovo ako územia výroby, skladovania a distribúcie.
 • Predmet dražby Predmetom dražby sú nasledovné pozemky, nachádzajúce sa v obci Hurbanovo, k.ú. Bohatá, okres Komárno, zapísané na LV č. 2523: parc. č. register výmera druh pozemku 3603 C-KN 884 m2 orná pôda 3604 C-KN 873 m2 orná pôda a to všetko vo výlučnom vlastníctve fyzickej osoby Tomáš Teniak rod. Teniak, t. č. bytom Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin, ako právneho predchodcu spoločnosti TENA OIL a. s., v konkurze, IČO: 52 392 651, so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina (predmetné nehnuteľnosti je možné dražiť z dôvodu výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu majetku Úpadcu v prospech právneho predchodcu Úpadcu, ktorým je Tomáš Teniak rod. Teniak, t. č. bytom Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin)
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hurbanovo. V okolí je situovaný výrobný areál firmy Corplex, solárny park. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a elektro NN. Poloha pozemkov je znalcom hodnotená ako priemyselná časť mesta Hurbanova, ktorá je od centra vzdialená cca 10 minút autom. Pozemky sú určené podľa schváleného územného plánu mesta Hurbanovo ako územia výroby, skladovania a distribúcie.