• Nazov aukcie Dražba 3-izbového bytu v obci Bajka
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 5 700
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Bajka, okres Levice
  • Typ dražby byt
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 254, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Bajka, Katastrálne územie Bajka, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2/2 o výmere 359 m2, V podiele 7892/70922 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 3-izbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. poschodí Súpisné číslo bytového domu :44, vchod č. 44B Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 7892/70922
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: