• Nazov aukcie Dražba nebytových priestorov Veľký Slavkov
 • Dátum aukcie 13.09.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 122 270,-
 • Najnižšie podanie (€) 122 270,-
 • Dražobná zábezpeka 36 679.- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Veľký Slavkov
 • Typ dražby nebytový priestor
 • Výmera podlahovej plochy 421,17 m2
 • Popis dražby Nebytový priestor č. 1 - rozostavaný, (Bowling a bar) Rozostavaný nebytový priestor je situovaný na prízemí bytového domu sekcie "D " tvorí severnú časť budovy. V roku 2011 bolo Obcou Veľký Slavkov vydané " Rozhodnutie na dodatočné povolenie prístavby ". Dispozične riešenie: vchod je plánovaný zo strany západnej cez zádverie do priestoru bowlingu s barom, ktorý je situovaný v severnej časti dispozície. V západnej časti dispozície sú plánované sociálno-hygienické zariadenia vrátane kotolne. Skutkový stav: zádverie v skutočnosti nie je zrealizované, do priestoru plánovaného bowlingu sú osadené veľké rolovacie vráta, na dokončenom priečelí nie sú osadené okná zo sociálno-hygienických zariadení ani kotolne.
 • Predmet dražby Predmetom dražby je rozostavaný nebytový priestor č. 1 ( Bowling a bar), nachádzajúci sa na prízemí, v bytovom dome so súp. č. 798, označenom ako apartmánový dom sekcia „D“, zapísaný na LV č.1238, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, spoločne so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 42117/109516 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam vyššie uvedeného bytového domu a spoluvlastníckym podielom o veľkosti 42117/109516 k nasledovným parcelám, na ktorých leží vyššie uvedený bytový dom, t.j. k: a) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 1238, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/271, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 - parcela C-KN č. 699/279, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 - parcela C-KN č. 699/277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 - parcela C-KN č. 699/275, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 - parcela C-KN č. 699/273, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 - parcela C-KN č. 699/311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 - parcela C-KN č. 699/313, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/315, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/317, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 - parcela C-KN č. 699/319, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/321, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a súčasne b) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 496, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/281, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 - parcela C-KN č. 699/283, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemok (spoluvlastnícky podiel)

Pozemok sa nachádza  mimo zastavanej časti obce Veľký Slavkov. Prístup k nemu je z miestnej komunikácie. K pozemku sú privedené všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika). V zmysle schváleného územného plánu obce je lokalita, v ktorej sa pozemok nachádza určená pre výstavbu rodinných, bytových domov a rekreačných zariadení.

Obec Veľký Slavkov je  obcou s počtom obyvateľstva cca  1200. Obec je svojou polohou výborným východiskovým bodom do všetkých centier Vysokých Tatier. Leží na hranici Tatranského národného parku a je prispôsobená na celoročnú turistiku. Parcely sa nachádzajú na okraji k.ú. Nová Lesná v susedstve k.ú. Starý Smokovec v časti Pod Lesom, kde je silne rozvinutý cestovný ruch. Danému nebytovému priestoru prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach , spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, ktorého veľkosť je 42117/109516.

Nebytový priestor č. 1 – rozostavaný, (Bowling a bar)

Rozostavaný nebytový priestor je situovaný  na prízemí bytového domu sekcie „D “ tvorí severnú časť budovy. V roku 2011 bolo Obcou Veľký Slavkov vydané “ Rozhodnutie na dodatočné povolenie prístavby „.

Dispozične riešenie: 

vchod je plánovaný  zo strany západnej cez zádverie do priestoru bowlingu s barom, ktorý je situovaný v severnej časti dispozície. V západnej časti dispozície sú plánované sociálno-hygienické zariadenia vrátane kotolne. Skutkový stav: zádverie v skutočnosti nie je zrealizované, do priestoru plánovaného bowlingu sú osadené veľké rolovacie vráta, na dokončenom priečelí nie sú osadené okná zo sociálno-hygienických zariadení ani kotolne.