Nitriansky kraj

/Nitriansky kraj
­

Dražba rodinného domu v Hurbanove

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Hurbanovo, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Hurbanovo , Katastrálne územie Hurbanovo ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1647 o výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 1648/1 o výmere 150 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1648/2 o výmere 142 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 415, na parcele číslo 1648/1, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Vrbová nad Váhom

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Vrbová nad Váhom, okres Komárno
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrbová nad Váhom, obec Vrbová nad Váhom, okres Komárno, zapísané na LV č. 499: - byt č. 2, nachádzajúci sa na 1.poschodí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 723/3556, - nebytový priestor č. 2 – garáž, nachádzajúci sa na prízemí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 166/3556,
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Moča

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Moča, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 360 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Moča , Katastrálne územie Moča, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 3360/35 o výmere 286 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 3360/60 o výmere 1246 m2, druh pozemku: Vinice Stavby - súpisné číslo 281, na parcele číslo 3360/35, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Imeľ

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Imeľ, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 381 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Imeľ , Katastrálne územie Imeľ ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 295 o výmere 1579 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 317, na parcele číslo 295, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Bátorové Kosihy

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Bátorové Kosihy, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3460 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Bátorové Kosihy, Katastrálne územie Bátorové Kosihy ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 1495/11 o výmere 302 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1495/18 o výmere 1228 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1496/1 o výmere 324 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 1496/2 o výmere 93 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 692, na parcele číslo 1496/2, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Kolíňany

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Kolíňany, okres Nitra
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Kolíňany, obec Kolíňany, okres Nitra: • zapísané na LV č. 332: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 407 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - Stavba – rodinný dom so súpisným č. 190, postavená na parcele č. 407, • zapísané na LV č. 256: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 408/1 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria pod B1 vo veľkosti 1/2
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Marcelová

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Marcelová, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Krátke Kesy, obec Marcelová, okres Komárno, zapísané na LV č. 1398: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - s parcelným číslom 1883/102 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - s parcelným číslom 1883/103 o výmere 643 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 281, postavená na parcele č. 1883/102
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Modrany

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Modrany, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Modrany, obec Modrany, okres Komárno, zapísané na LV č. 92: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -s parcelným číslom2053/10 o výmere 507m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -s parcelným číslom 2053/16 o výmere 252 m2, druh pozemku: vinice -s parcelným číslom 2053/17 o výmere 458 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 258, postavená naparcele č. 2053/10.
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Hontianska Vrbica

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Hontianska Vrbica, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na: Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B1: o veľkosti 5/8 ku nehnuteľnosti zapísanej LV č. 517, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Farná, Katastrálne územie Farná, ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 5 o výmere 129 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; LV č. 162, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Hontianska Vrbica, Katastrálne územie Hontianska Vrbica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parcelné číslo 651 o výmere 1097 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 652 o výmere 91 m2, druh pozemku: záhrady, parcelné číslo 653 o výmere 556 m2, druh pozemku: orná pôda; Stavba so súpisným číslom 44 – rodinný dom, postavený na parcele č. 651.
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba dvojbytovky v obci Kameničná

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Kameničná, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1553 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Kameničná , Katastrálne územie Kameničná ako: Stavby - súpisné číslo 13, na parcele číslo 3078/24, Dvojbytovka Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 13 je evidovaný na LV č. 1433
1 marec, 2016|Categories: , , |