• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Boľ
 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 8.600,--
 • Najnižšie podanie (€) 8.600,--
 • Dražobná zábezpeka 500,--
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Boľ
 • Typ dražby dom
 • Výmera pozemku - parcelné číslo 491 o výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 492 o výmere 570 m2, druh pozemku: Záhrady
 • Výmera zastavanej plochy 540 m2
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 244 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Boľ , Katastrálne územie Boľ, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 491 o výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 492 o výmere 570 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 177, na parcele číslo 491, Rodinný dom
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 244 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Boľ , Katastrálne územie Boľ, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 491 o výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 492 o výmere 570 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 177, na parcele číslo 491, Rodinný dom
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Jedná sa o samostatne stojacu stavbu rodinného domu súp.č. 177 na parc. Č. 491 v k.ú. Boľ, obec Boľ, okres Trebišov. Rodinny dom bol vybudovaný v roku 1953, má prízemie a je čiastočne podpivničený.

1.PP je dispozične členené na dve miestnosti pivnice.

1.NP je dispozične členené na štyri obytné miestnosti a príslušenstvo, ktoré tvoria: kuchyňa, vstup s verandou, kúpeľňa s WC a komora.