• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Nitrianska Blatnica
 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 2.310,--
 • Najnižšie podanie (€) 2.310,--
 • Dražobná zábezpeka 500,-- Eur
 • Kraj Nitriansky kraj
 • Mesto Nitrianska Blatnica
 • Typ dražby rodinný dom
 • Výmera pozemku - parcelné číslo 20/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 21/1 o výmere 89 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 21/3 o výmere 66 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 22 o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • Výmera podlahovej plochy 158,19 m2
 • Výmera zastavanej plochy 332 m2
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 28 vedené Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor, pre Okres Topoľčany, Obec Nitrianska Blatnica, Katastrálne územie Nitrianska Blatnica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 20/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 21/1 o výmere 89 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 21/3 o výmere 66 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 22 o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 169, na parcele číslo 21/3, Rodinný dom
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 28 vedené Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor, pre Okres Topoľčany, Obec Nitrianska Blatnica, Katastrálne územie Nitrianska Blatnica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 20/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 21/1 o výmere 89 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 21/3 o výmere 66 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 22 o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 169, na parcele číslo 21/3, Rodinný dom
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto NitrBl (1)

Rodinný dom v  uličnej zástavbe rodinných domov je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený jednopodlažný prízemný dom s prekrytím átriom a  neobytným podkrovím. Pod časťou átria  je samostatne prístupné podzemné podlažie slúžiace ako kotolňa a sklad paliva. Pôvodná časť rodinného domu leží na parc. KN-C č. 22, pristavané átrium s prístavbou leží na parc. KN-C č.21/3.  Pôvodný dom je zhotovený ako  tradičná  murovaná stavba  prekrytá drevenou väznicovou  sedlovou  strechou, átrium je prekryté hrubostenným drôteným sklom.