• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Jabloň
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 10.000,--
 • Najnižšie podanie (€) 10.000,--
 • Dražobná zábezpeka 2.000,-- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Jabloň
 • Výmera pozemku - parcelné číslo 418 o výmere 392 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 419 o výmere 525 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 420 o výmere 312 m2, druh pozemku: Záhrady
 • Výmera podlahovej plochy 128,4 m2
 • Výmera zastavanej plochy 525 m2
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 59 vedené Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, pre Okres Humenné, Obec Jabloň , Katastrálne územie Jabloň, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 418 o výmere 392 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 419 o výmere 525 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 420 o výmere 312 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 7, na parcele číslo 419, Rodinný dom
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 59 vedené Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, pre Okres Humenné, Obec Jabloň , Katastrálne územie Jabloň, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 418 o výmere 392 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 419 o výmere 525 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 420 o výmere 312 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 7, na parcele číslo 419, Rodinný dom
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto Jablon

Predmetom ohodnotenia nehnuteľnosti je rodinný dom súp. číslo 7  s príslušenstvom ležiaci na pozemku  parc. KN-C č.419 a súvisiace pozemky na parc. KN-C č. 418 a KN-C č. 420  predstavujúce záhrady    v katastrálnom území Jabloň,  obec Jabloň,  okres Humenné.

Rodinný dom v uličnej zástavbe rodinných domov je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený jednopodlažný  prízemný dom   s neobytným podkrovím s manzardovou strechou. Stavba má nepravidelný  pôdorys s výklenkami v tvare obdĺžnika. Zhotovená je ako “tradičná“ murovaná stavba  z materiálov dostupných  v rokoch jej realizácie.

Z vnútorných inštalácií má riešený rozvod vody, vnútornú kanalizáciu a svetelnú elektroinštaláciu. V dome nie je funkčný  rozvod zemného plynu. Vykurovanie domu je lokálne na pevné palivo.

Riadne užívanie rodinného domu je podmienené vodovodnou prípojkou vedenou z obecného vodovodu s priamym napojením na vnútorný rozvod vody, odvodom splašiek kanalizačnou prípojkou do vlastnej žumpy a elektrickou vzdušnou prípojkou NN. Ostatné vonkajšie úpravy predstavujú vonkajšie vstupné predložené schody a monolitická žumpa. Vo dvore sa nachádza kopaná studňa s ručným čerpaním vody pre hospodárske účely.   Dom je v smere od vstupu z hlavnej ulice oplotený.

Okrem zastavanej plochy pod rodinným domom a vedľajšími stavbami na parc. KN-C č.   419    patrí k rodinnému domu aj dvor a záhrada nachádzajúce sa na pozemkoch parc. KN-C č.418 a KN-C č. 420. Tieto pozemky sú z bočných strán  oplotené od susediacich stavieb a využívané sú ako  výbehové priestory pre domácu hydinu, resp. časť  rovinatého pozemku na parc. KN-C č.420 sa využíva ako  ostredok na pestovanie zeleniny. Rodinný dom  v smere hlavného vstupu cez pozemok parc. KN-C č.418 nie  je komunikačne napojený na miestnu cestnú komunikáciu.