• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 11 900
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Zlatná na Ostrove, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2388, vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Zlatná na Ostrove, Katastrálne územie Zlatná na Ostrove, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 170/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/2 o výmere 413 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 170/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/4 o výmere 36 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/5 o výmere 268 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 104, na parcele číslo 170/1, Rodinný Dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: