• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Modrany
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 7 900
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Modrany, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Modrany, obec Modrany, okres Komárno, zapísané na LV č. 92: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -s parcelným číslom2053/10 o výmere 507m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -s parcelným číslom 2053/16 o výmere 252 m2, druh pozemku: vinice -s parcelným číslom 2053/17 o výmere 458 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 258, postavená naparcele č. 2053/10.
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: