• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Moča
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 6 900
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Moča, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 360 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Moča , Katastrálne územie Moča, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 3360/35 o výmere 286 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 3360/60 o výmere 1246 m2, druh pozemku: Vinice Stavby - súpisné číslo 281, na parcele číslo 3360/35, Rodinný dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: