• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Marcelová
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 14 000
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Marcelová, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Krátke Kesy, obec Marcelová, okres Komárno, zapísané na LV č. 1398: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - s parcelným číslom 1883/102 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - s parcelným číslom 1883/103 o výmere 643 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 281, postavená na parcele č. 1883/102
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: