• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Kolíňany
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 7 800
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Kolíňany, okres Nitra
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Kolíňany, obec Kolíňany, okres Nitra: • zapísané na LV č. 332: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 407 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - Stavba – rodinný dom so súpisným č. 190, postavená na parcele č. 407, • zapísané na LV č. 256: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 408/1 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria pod B1 vo veľkosti 1/2
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: