• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Keť
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 18 500
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Keť, okres Levice
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 103, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Keť, Katastrálne územie Keť, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 392/2 o výmere 544 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 344, na parcele číslo 392/2, Rodinný Dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: