• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Jelka
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 32 200
  • Kraj Trnavský kraj
  • Mesto Jelka, okres Galanta
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1706 vedené Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, pre Okres Galanta, Obec Jelka , Katastrálne územie Jelka ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1580/4 o výmere 644 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1580/6 o výmere 697 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 78, na parcele číslo 1580/4, Rodinný dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: