• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Imeľ
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 17 900
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Imeľ, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 381 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Imeľ , Katastrálne územie Imeľ ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 295 o výmere 1579 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 317, na parcele číslo 295, Rodinný dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: