• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Hontianska Vrbica
  • Dátum aukcie 20.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 9 905
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Hontianska Vrbica, okres Levice
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na: Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B1: o veľkosti 5/8 ku nehnuteľnosti zapísanej LV č. 517, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Farná, Katastrálne územie Farná, ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 5 o výmere 129 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; LV č. 162, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Hontianska Vrbica, Katastrálne územie Hontianska Vrbica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parcelné číslo 651 o výmere 1097 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 652 o výmere 91 m2, druh pozemku: záhrady, parcelné číslo 653 o výmere 556 m2, druh pozemku: orná pôda; Stavba so súpisným číslom 44 – rodinný dom, postavený na parcele č. 651.
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: