• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Bátorové Kosihy
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 14 000
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Bátorové Kosihy, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3460 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Bátorové Kosihy, Katastrálne územie Bátorové Kosihy ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 1495/11 o výmere 302 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1495/18 o výmere 1228 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1496/1 o výmere 324 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 1496/2 o výmere 93 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 692, na parcele číslo 1496/2, Rodinný dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: