• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v obci Bátorove Kosihy
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 18 400
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Bátorove Kosihy, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Bátorove Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, zapísané na LV č. 1432: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - s parcelným číslom 259/32 o výmere 410 m2, druh pozemku: vinice, - s parcelným číslom 259/53 o výmere 510 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - s parcelným číslom 259/77 o výmere 573 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 1090, postavená na parcele č. 259/53
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: