• Nazov aukcie Dražba rodinného domu v Hurbanove
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 28 900
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Hurbanovo, okres Komárno
  • Typ dražby rodinný dom
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Hurbanovo , Katastrálne územie Hurbanovo ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1647 o výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 1648/1 o výmere 150 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1648/2 o výmere 142 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 415, na parcele číslo 1648/1, Rodinný dom
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: