• Nazov aukcie Dražba rodinného domu obec Veľký Horeš
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1, kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 11.900,--
 • Najnižšie podanie (€) 11.900,--
 • Dražobná zábezpeka 2000,- Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Veľký Horeš
 • Typ dražby dom
 • Výmera pozemku - parcelné číslo 30 o výmere 492 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 45/1 o výmere 703 m2, druh pozemku: Záhrady
 • Výmera podlahovej plochy 220 m2
 • Výmera zastavanej plochy 492 m2
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 85 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Veľký Horeš , Katastrálne územie Veľký Horeš, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 30 o výmere 492 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 45/1 o výmere 703 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 324, na parcele číslo 30, Rodinný dom
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 85 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Veľký Horeš , Katastrálne územie Veľký Horeš, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 30 o výmere 492 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 45/1 o výmere 703 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 324, na parcele číslo 30, Rodinný dom
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Predmetom ohodnotenia nehnuteľnosti je rodinný dom súp. číslo 324  s príslušenstvom ležiaci na pozemku  parc. KN-C č.30 a súvisiaci pozemok KN-C č. 45/1 predstavujúci záhradu sa nachádzajú   v katastrálnom území Veľký Horeš v obci Veľký Horeš,  okres Trebišov.

Rodinný dom v uličnej zástavbe rodinných domov je riešený ako prízemný jednopodlažný samostatne stojaci, bez podpivničenia, s neobytným podkrovím, s prístavbou kotolne a nebytových priestorov v zadnej časti domu. Stavba má nepravidelný  pôdorys s výklenkami v tvare obdĺžnika. Zhotovená je ako “tradičná“ murovaná stavba  z materiálov dostupných  v rokoch jej realizácie, prekrytá manzardovou strechou.

 

Foto 1