• Nazov aukcie Dražba rekreačného domu pri Zemplínskej Šírave
 • Dátum aukcie 15.05.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 714000
 • Najnižšie podanie (€) 714 000
 • Dražobná zábezpeka 40000 Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Vinné
 • Typ dražby pozemky a rekreačná stavba
 • Výmera pozemku 5346 m2
 • Výmera zastavanej plochy 460,5+501,34+352,65
 • Popis dražby Rekreačný dom Zemplínska Šírava - stredisko Lúč č.s. 3700 na parc. 2201/11 v k.ú. Vinné je samostatne stojaci na konci radovej zástavby radových rekreačných domčekov. RD je trojpodlažný s plochou strechou so vstupom z verejnej komunikácie pred domom. 1PP - suterén má dispozične jednu izbu, terasu, vináreň, vinotéku, fittness miestnosť, sklad, chodbu, schodisko, kúpeľňu s WC, práčovňu, sušiareň, kotolňu a garáž pre lode. 1 NP - prízemie má vonkajšie závetrie, vstupnú halu, samostatné WC, chodbu, 2x šatník, dvojgaráž, kúpeľňu, dve izby, dve terasy, schodisko, halu a jedáleň s otvoreným stropom, kuchyňu a špajzu. 2 NP - poschodie má galériu, apartmán, dve terasy, dve kúpeľne, šatník, izbu a saunu.
 • Predmet dražby Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v obci Vinné, k. ú. Vinné, okres Michalovce: Pozemky: LV č. parc. č. register výmera druh pozemku 5452 2201/27 C-KN 60 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2201/28 C-KN 90 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2201/29 C-KN 49 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2201/30 C-KN 45 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2281/2 C-KN 853 m2 Ostatná plocha 5452 2301/2 C-KN 143 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2304/3 C-KN 792 m2 Ostatná plocha 5452 2542/3 C-KN 1800 m2 Zastavaná plocha a nádvorie 5452 2542/4 C-KN 637 m2 Ostatná plocha 5470 2201/11 C-KN 877 m2 Zastavaná plocha a nádvorie A stavba so súpisným číslom stavby: 3700, druh stavby: Budova pre šport a na rekreačné účely, Popis stavby: Rekreačný dom, Zempl.Šírava-stred.-Lúč, stavba umiestnená v okrese Michalovce, obec Vinné, katastrálnom území Vinné, Číslo LV: 5470, ktorá je umiestnená na parcele č.: 2201/11, Parcela registra: „C“, Výmera parcely: 877 m2, druh a spôsob využitia pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, súpisné č.: 3700, druh stavby: Budova pre šport a na rekreačné účely, Popis stavby: Rekreačný dom, Zempl.Šírava-stred.-Lúč, parcela umiestnená v okrese Michalovce, obec Vinné, katastrálnom území Vinné, Číslo LV: 5470, a to všetko vo výlučnom vlastníctve osoby Pavol Gaško, trvale bytom Vinné č. 3700, 072 31 Vinné, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice (ďalej len „Úpadca“), správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky s p. č. 2201/11, 2201/27, 2201/28, 2201/29, 2201/30 tvoria pozemok zastavaný stavbou so súpisným č. 3700, ktorá je tiež predmetom dražby a pozemok s p. č. 2201/11 tvorí priľahlý pozemok k uvedenej stavbe. Uvedené pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Vinné, pri Zemplínskej Šírave v lokalite strediska Hôrka. Pozemky s p. č. 2301/2 a 2542/3 sa nachádzajú pod poľnou cestou. Pozemok s p. č. 2542/4 sa nachádza vedľa poľnej cesty. Pozemky s p. č. 2281/2 a 2304/3 tvoria súčasť okolitých pozemkov v extraviláne obce Vinné v bývalej lokalite viníc, ktoré nie sú dlhodobo udržiavané.
Stavba so súpisným číslom stavby: 3700 je situovaná na brehu vodnej nádrže Zemplínska Šírava, v k. ú. Vinné. Nehnuteľnosť užívaná, údržba čiastočne zanedbaná. V okolí stavby prevláda zástavba rekreačných stavieb, rodinných domov, občianskeho vybavenia s príslušenstvom. Príslušenstvom k nehnuteľnosti je bazén, vonkajšie úpravy a prístup k vodnej nádrži. Typ stavby je primeraný k dobe výstavby, spĺňa vysoké nároky použitých stavebných konštrukcii a vybavenia. Orientácia hlavných miestností je na juh a sever. Konfigurácia terénu je južný svah smerom k vodnej nádrži. Nehnuteľnosť má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Od okresného mesta Michalovce je vzdialená 8 km, od obce Vinné 3 km. Nie je možnosť zmeny územného rozvoja, nie je možnosť rozšírenia stavby. Celkovo je znalcom hodnotená ako dobrá nehnuteľnosť.