• Nazov aukcie Dražba penziónu v obci Krompachy
  • Dátum aukcie 27.11.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 62 600
  • Kraj Košický kraj
  • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
  • Typ dražby iná stavba
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748 vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre Okres Spišská Nová Ves, Obec Krompachy , Katastrálne územie Krompachy, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2554 o výmere 704 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 354, na parcele číslo 2554, Penzión
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: