• Nazov aukcie Dražba nebytových priestorov (Wellness s bazénom)
 • Dátum aukcie 13.09.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 171 310,-
 • Najnižšie podanie (€) 171 310,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 49 790,- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Veľký Slavkov
 • Typ dražby nebytový priestor
 • Výmera podlahovej plochy 595,20 m2
 • Popis dražby Nebytový priestor č. 1 - rozostavaný, (Wellness s bazénom a fitness) Rozostavaný nebytový priestor je situovaný na prízemí bytového domu 799 sekcie "E" tvorí severozápadnú časť budovy. V roku 2011 bolo Obcou Veľký Slavkov vydané " Rozhodnutie na dodatočné povolenie prístavby ". Dispozične riešenie: vchod je plánovaný zo strany západnej cez zádverie do priestoru wellness, ktorý je situovaný v strednej časti dispozície. Relaxačný bazén je orientovaný vo východnej časti dispozície a fitness spolu so sociálno-hygienickým zariadením je plánované v západnej časti dispozície. Skutkový stav: zádverie je zrealizované bez dverí, na dokončenom priečelí sú osadené plastové okná. Vonkajšia omietka je prevedená.
 • Predmet dražby Predmetom dražby je rozostavaný nebytový priestor č. 1 (Wellness a fitness), nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súp. č. 799, označeného ako apartmánový dom sekcia „E“, zapísaného na LV č.1237, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, spoločne so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 59520/126819 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam vyššie uvedeného bytového domu a spoluvlastníckym podielom o veľkosti 59520/126819 k nasledovným parcelám, na ktorých leží vyššie uvedený bytový dom, t.j. k: a) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 1237, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, ako: - parcela C-KN č. 699/299, zast. plochy a nádvoria o výmere 27 m2 - parcela C-KN č. 699/301, zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/303, zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/305, zas. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/307, zast. plochy a nádvoria o výmere 24 m2 - parcela C-KN č. 699/309, zast. plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a súčasne b) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 496, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, ako: - parcela C-KN č. 699/285, zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2 - parcela C-KN č. 699/287, zast. plochy a nádvoria o výmere 46 m2 - parcela C-KN č. 699/289, zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 - parcela C-KN č. 699/291, zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 - parcela C-KN č. 699/293, zast. plochy a nádvoria o výmere 46 m2 - parcela C-KN č. 699/295, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 m2 - parcela C-KN č. 699/298, zast. plochy a nádvoria o výmere 46 m2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemok (spoluvlastnícky podiel)

Pozemok sa nachádza  mimo zastavanej časti obce Veľký Slavkov. Prístup k nemu je z miestnej komunikácie. K pozemku sú privedené všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika). V zmysle schváleného územného plánu obce je lokalita, v ktorej sa pozemok nachádza určená pre výstavbu rodinných, bytových domov a rekreačných zariadení.Obec Veľký Slavkov je  obcou s počtom obyvateľstva cca  1200. Obec je svojou polohou výborným východiskovým bodom do všetkých centier Vysokých Tatier. Leží na hranici Tatranského národného parku a je prispôsobená na celoročnú turistiku. Parcely sa nachádzajú na okraji k.ú. Nová Lesná v susedstve k.ú. Starý Smokovec v časti Pod Lesom, kde je silne rozvinutý cestovný ruch. Danému nebytovému priestoru prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, ktorého veľkosť je 59520/126819.

Nebytový priestor č. 1 – rozostavaný, (Wellness s bazénom a fitness)

Rozostavaný nebytový priestor je situovaný  na prízemí bytového domu 799 sekcie „E“ tvorí severozápadnú časť budovy. V roku 2011 bolo Obcou Veľký Slavkov vydané “ Rozhodnutie na dodatočné povolenie prístavby „.

Dispozične riešenie: 

vchod je plánovaný  zo strany západnej cez zádverie do priestoru wellness, ktorý je situovaný v strednej časti dispozície. Relaxačný bazén je orientovaný vo východnej časti dispozície a fitness spolu so sociálno-hygienickým zariadením je plánované v západnej časti dispozície. Skutkový stav:  zádverie je zrealizované bez dverí, na dokončenom priečelí sú osadené plastové okná. Vonkajšia omietka je prevedená.