• Nazov aukcie Dražba nebytových priestorov v Bratislave - Nové Mesto
 • Dátum aukcie 10.08.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1.370.000,-
 • Najnižšie podanie (€) 1.370.000,-
 • Dražobná zábezpeka 15.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava - Nové Mesto
 • Typ dražby nebytové priestory
 • Výmera pozemku 744,00 m2
 • Výmera podlahovej plochy 626,57 m2
 • Výmera zastavanej plochy 571 m2
 • Popis dražby 1. nebytový priestor č. 01 nachádzajúceho sa v suteréne - 1.PP, na prízemí - 1.NP, na poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 10722 - "Obchod", postavenej na pozemku parc.č. 11928/3, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 15, Bratislava III a podiel na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 10722 vo výške 50166/65520 • podiel na pozemku parc.č.11928/3, v k.ú. Nové Mesto vo výške 766/1000 2. nebytový priestoru č. 04 nachádzajúcei sa v suteréne - 1.PP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavený na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 7703/519660 • podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 15/1000 3. nebytovéý priestoru č. 02 nachádzajúceho sa v prízemí - 1.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavený na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 4226/519660 • podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 8/1000 4. nebytový priestoru č. 01 nachádzajúcei sa na 1. poschodí - 2.NP v stavbe č.s. 1506 - "Bytový dom", postavený na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto, Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 3340/519660 • podiel na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 6/1000
 • Predmet dražby Nebytové priestory a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 2584 ako: - Priestor č 12-01, nachádzajúci sa na 1. p. vchodu Račianska 17, bytového domu č. súp. 1506, zapísaného na LV č. 2584 pre kat . úz. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „bytový dom 1“ ), nachádzajúceho sa na pozemku – parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ a parc. č. 11928/2 o výmere 286 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaných na LV č. 4046 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „pozemok“ ) - Spoluvlastnícky podiel v podiele 3340/519660 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-02, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 4226/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-04, nachádzajúci sa v suteréne vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 7703/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 Spoluvlastnícky podiel v podiele 29/1000 na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 4046 ako: - pozemok - parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 11928/2 o výmere 286 m 2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 22002/4 o výmere 173 m 2 - ostatné plochy, parcela reg. „C“ Spoluvlastnícky podiel v podiele 766/1000 na pozemku – parc. č. 11928/3 o výmere 308 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísanom na LV č. 5169 Nebytový priestor a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaný na LV č. 5357 ako: - Priestor č. 3-1, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska, Obchod, súp. č. 10722, zapísanej na LV č. 5357 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III (ďalej len „bytový dom 2“ ), nachádzajúcej sa na pozemku – parc .č. 11928/3 o výmere 308 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, zapísanom na LV č. 5169 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III - Spoluvlastnícky podiel v podiele 50166/65520 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Nebytové priestory a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 2584 ako:

 • Priestor č 12-01, nachádzajúci sa na 1. p. vchodu Račianska 17, bytového domu č. súp. 1506, zapísaného na LV č. 2584 pre kat . úz. Nové Mesto, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „bytový dom 1“ ), nachádzajúceho sa na pozemku – parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ a parc. č. 11928/2 o výmere 286 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaných na LV č. 4046 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „pozemok“ )
 • Spoluvlastnícky podiel v podiele 3340/519660 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 1
 • Priestor č. 12-02, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska 17, bytového domu 1
 • Spoluvlastnícky podiel v podiele 4226/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1
 • Priestor č. 12-04, nachádzajúci sa v suteréne vchodu Račianska 17, bytového domu 1
 • Spoluvlastnícky podiel v podiele 7703/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1

 

Spoluvlastnícky podiel v podiele 29/1000 na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 4046 ako:

 • pozemok – parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“
 • pozemok – parc. č. 11928/2 o výmere 286 m 2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“
 • pozemok – parc. č. 22002/4 o výmere 173 m 2 – ostatné plochy, parcela reg. „C“

 

Spoluvlastnícky podiel v podiele 766/1000 na pozemku – parc. č. 11928/3 o výmere 308 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísanom na LV č. 5169

 

Nebytový priestor a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaný na LV č. 5357 ako:

 • Priestor č. 3-1, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska, Obchod, súp. č. 10722, zapísanej na LV č. 5357 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III (ďalej len „bytový dom 2“ ), nachádzajúcej sa na pozemku – parc .č. 11928/3 o výmere 308 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, zapísanom na LV č. 5169 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III
 • Spoluvlastnícky podiel v podiele 50166/65520 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2

 

(ďalej len pre všetky tu uvedené nehnuteľnosti spoločné označenie „Predmet dražby“)