• Nazov aukcie Dražba hotela Tatran vo Veľkej Lomnici, so zariadením
  • Kolo dražby 5.kolo
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1.835.371,- Eur
  • Najnižšie podanie (€) 918.000,- Eur
  • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
  • Kraj Prešovský kraj
  • Mesto Veľká Lomnica
  • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
  • Predmet dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí: 1./ nehnuteľný majetok: LV 509, Katastrálne územie Veľká Lomnica, Obec Veľká Lomnica, Okres Kežmarok, Zapísaný Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 247/2 zastavané plochy a nádvoria 1394 249/1 zastavané plochy a nádvoria 446 4633/12 ostatné plochy 25 4633/21 zastavané plochy a nádvoria 434 Stavby: Druh a popis stavby: Súpisné číslo: Parcelné číslo: 247/2 hotel 358 2./ hnuteľný majetok: celé zariadenie hotela Tatran, ohodnotené jednotlivými znaleckými posudkami:Nábytok a iné zariadenie: Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 23.6.2016 Cena: 40.986,27 Eur Číslo znaleckého posudku: 10/16 Znalec: Ing. Jaroslav Džugan, evidenčné číslo znalca 910 684 - Odbor znalca: Bytové zariadenie, priemyselný a spotrebný tovar - Odvetvie znalca: Bytové zariadenie, priemyselný a spotrebný tovar Elektrotechnické zariadenia: Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 26.6.2016 Cena: 1.502,20 Eur Číslo znaleckého posudku: 1/16 Znalec: Ing. Andrea Burdová, evidenčné číslo znalca 910368 - Odbor znalca: Elektrotechnika a odvetvie Elektroenergetické stroje a zariadenia - Odvetvie znalca: odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky Stroje a strojné zariadenia: Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 30.6.2016 Cena: 22.882,46 Eur Číslo znaleckého posudku: 2/2016 Znalec: Ing. Ľubomír Potočný, evidenčné číslo znalca 10 135/05-51 - Odbor znalca: Strojárstvo, odvetvie, Stroje a zariadenia pre všeobecné účely - Odvetvie znalca: Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok:

Budova hotela Tatran sa nachádza  na námestí  v centrálnej časti  obce Veľká Lomnica, okolie hotela  tvoria verejné priestranstvá  – komunikácie, park s fontánou, predajňa potravín,  zástavba samostatne stojacich RD, zdravotné stredisko so zubnou ambulanciou   a  budovy  reštauračného  a ubytovacieho charakteru.  V r. 2007 bola prevádzka hotela  pozastavená a bola zahájená  jeho modernizácia, ktorá je pred dokončením, práce neboli skolaudované a prevádzka hotela  zatiaľ nie je   spustená. Modernizáciou hotela vznikla v strede  obce budova, ktorá v sebe zahŕňa prvky  modernej  architektúry, ale aj horskej stavby. Budova ponúka   zvýšenú kapacitu lôžok  a reštauračné služby,   ale aj   služby  pre regeneráciu a oddych – reštaurácia , nočný bar, vitálny svet  – sauny, solária  masáže, vírivky  apod. ).Objekt  tvorí jeden funkčný celok prístupný cez hlavný vchod zo severozápadnej strany budovy, ktorý  v sebe zahŕňa   reprezentačné vstupné priestory  (recepcia, vstupná hala ), apartmány s príslušenstvom  a doplňujúce priestory  služieb, ako sú reštaurácie , nočný bar  a vitálny svet. V 1.NP je zrealizovaná  vstupná hala s recepciou, reštaurácia, kuchyňa  so samostatným vstupom pre zásobovanie, sociálne zariadenie a sedem apartmánov (4 dvojizbové a 3 jednoizbové). V prístavbe 1.NP je umiestnená reštaurácia so schodiskom do nočného baru  a VZT strojovňa so samostatným vstupom  z exteriéru budovy  z úrovne terénu . V 2.NP, 3. NP a 4.NP   sa nachádzajú  komunikačné priestory  od schodísk, chodby   a po   12 apartmánov  (6 jednoizbových  a 6 dvojizbových) na každom podlaží.    Severovýchodná časť 3.NP  bola v rámci modernizácie a  celkovej rekonštrukcie  dostavaná   do súčasnej podoby. 4.NP hotela  bolo v roku 2008  zrealizované ako nadstavba   s vybudovaním schodiska  a výťahu. Nadstavba  krovu  a strechy   nad 4.NP   bola vybudovaná  v roku 2008 z nosnej konštrukcie krovu  z kovových profilov, plným debnením  a  krytinou  plechovou pozinkovanou zn. Ranilla. V budove sú  dve samostatné schodiská. V súčasnosti je hotel Tatran v štádiu dokončenosti takmer na 100%, nepoužívaný, novozariadený.