• Nazov aukcie Dražba - súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Dátum aukcie 13.09.2016
 • Kolo dražby 1. kolo draťby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1 835 371,-
 • Najnižšie podanie (€) 1 835 371,-
 • Dražobná zábezpeka 49 000,- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Veľká Lomnica
 • Typ dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Výmera pozemku 2 299 m2
 • Výmera podlahovej plochy 852,08 m2
 • Výmera zastavanej plochy 2299 m2
 • Popis dražby Dražba súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí - budova Hotel Tatran Veľká Lomnica a celé zariadenie a vybavenie hotela.
 • Predmet dražby súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí: 1./ nehnuteľný majetok: LV 509, Katastrálne územie Veľká Lomnica, Obec Veľká Lomnica, Okres Kežmarok, Zapísaný Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 247/2 zastavané plochy a nádvoria 1394 249/1 zastavané plochy a nádvoria 446 4633/12 ostatné plochy 25 4633/21 zastavané plochy a nádvoria 434 Stavby: Druh a popis stavby: Súpisné číslo: Parcelné číslo: 247/2 hotel 358 Všetko vo výlučnom vlastníctve SORTEC ELEKTRONIC s.r.o, IČO: 358 200 63, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, v podiele 1/1, ktorý je záložcom č I. a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby/ Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Veľká Lomnica pod č. V 556/2011. 2./ hnuteľný majetok: celé zariadenie a vybavenie hotela TATRAN vo Veľkej Lomnici, nachádzajúceho sa v okrese Kežmarok, obec VEĽKÁ LOMNICA, k.ú. Veľká Lomnica, zapísaného na LV č. 509, na parcele č. 247/2 súp.č. 358, spolu ako súbor hnuteľných vecí, všetko vo výlučnom vlastníctve SORTEC ELEKTRONIC s.r.o., IČO: 358 200 63, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, ktorý je záložcom č I. a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby/ Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok tvoriaci predmet dražby sa draží ako jednotný predmet dražby ako „stojí a leží.“
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Dražba  nehnuteľnosti – Hotel Tatran Veľká Lomnica a celé zariadenie a vybavenie hotela.